loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

 ZV-1DSC-RX1RM2DSC-RX1RDSC-RX1DSC-RX10M4DSC-RX10M3DSC-RX10M2DSC-RX10DSC-RX100M2DSC-HX60VDSC-HX50VDSC-HX400V
安裝OKOK *39OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
ADI 閃燈測光
連拍OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
P-TTL 閃燈測光OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
程式重設
TTL 閃燈測光
自動變焦OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
閃光範圍顯示
高速同步 (HSS)OKOKOKOK
光控制無線遙控 HSSOK *10,11OK *10,11OK *10,11
光控制無線遙控閃光燈OK *10,11OK *10,11OK *10,11OK *10,11OK *10,11OK *10,11OK *10,11OK *10,11OK *10,11
光控制無線控制器OK *7,11OK *7,11OK *7,11OK *7,11OK *7,11OK *7,11OK *7,11OK *7,11OK *7,11
光控制無線光比 控制器
光控制無線光比 遙控
無線電遙控 HSS
無線接收器
無線發射器
無線電遙控無線光比 控制器
無線電遙控無線光比 接收器
緩慢同步OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
類比
多重閃光
手動閃光OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
AF 輔助燈
為影像感測器大小優化的自動變焦控制OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
利用色溫資訊自動調整白平衡OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
減少紅眼OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK
閃光補償
FEL 鎖
遙控釋放快門

*7 需要獨立的無線遙控閃光燈。

*10 需要獨立的無線控制器 (例如 HVL-F20AM、HVL-F43AM、HVL-F58AM、HVL-F60M、HVL-F20M、HVL-F43M 或 HVL-F32M)。

*11 可以在 Remote1 群組中使用。 無法在 Remote2 群組中使用。

*39 安裝時可能會干擾目鏡護罩。

pagetop