SONY

SEL1224GM - ILCE-7RM3 |Thông tin tương thích

ILCE-7RM3

  • [Chụp kh.độ trong AF] (ảnh tĩnh) trong menu có thể được sử dụng trong phần mềm hệ thống máy ảnh phiên bản 2.00 trở lên.