SONY

SEL1224GM - ILCE-7SM2 |Thông tin tương thích

ILCE-7SM2

  • Góc nhìn có thể thay đổi rộng hơn các model khác khi lấy nét. Thay đổi góc nhìn có thể rõ ràng hơn khi chế độ lấy nét được đặt thành [Lấy nét tự động nhiều ảnh liên tục] (AF-C) (bao gồm [Sports Action-Chụp hoạt động thể thao] trong chức năng Scene Selection (Chọn cảnh). Điều này không ảnh hưởng đến hình ảnh thực được ghi lại.