SONY

SEL1224GM - ILCE-9 |Thông tin tương thích

ILCE-9

  • [Chụp kh.độ trong AF] (ảnh tĩnh) trong menu có thể được sử dụng trong phần mềm hệ thống máy ảnh phiên bản 3.00 trở lên.