SONY

SEL2450G - PXW-FS5M2 |Kompatibilitetsoplysninger

PXW-FS5M2

  • SteadyShot understøttes ikke.