SONY

SEL24F14GM - PXW-FX9 |Kompatibilitetsoplysninger

PXW-FX9

  • SteadyShot understøttes ikke.