SONY

SEL24F28G - NEX-FS100 |Compatibility Information

NEX-FS100