SONY

SEL28F20 - NEX-FS100 |Compatibility Information

NEX-FS100