SONY

SEL70200G - NEX-VG20 |Thông tin tương thích

NEX-VG20