SONY

SLT-A57 - 2689 |Thông tin tương thích

AF 85/1.4 G (D) Limited