SONY

SLT-A65 - 2636 |Thông tin tương thích

AF 24-85/3.5-4.5