HDR-PJ430E

* Cần Bộ kết nối Wi-Fi rời (ADP-WL1M).

Chuẩn bị trước khi ghi hình

Thao tác trong khi ghi hình

Thao tác sau khi ghi hình

Return to Top