DSC-HX99 : Kết nối điện thoại thông minh của bạn với camera

Đối với smartphone Android

 • Kết nối qua Wi-Fi sử dụng NFC
  1. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Đ.k bằg Smartphone] → [Bật].
  2. : Kích hoạt chức năng NFC trên smartphone.
  3. : Chuyển máy sang chế độ chụp và hiển thị dấu [N] trên màn hình. Sau đó, chạm smartphone vào máy.
 • Kết nối bằng mã QR
  1. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Đ.k bằg Smartphone] → [Bật].
  2. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Kết nối].
  3. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  4. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Quét QR Code], sau đó quét Mã QR hiển thị trên máy ảnh bằng smartphone của bạn.

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

 • Kết nối qua Wi-Fi sử dụng SSID và Mật khẩu
  1. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Đ.k bằg Smartphone] → [Bật].
  2. : Chọn MENU →  (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Kết nối].
  3. : Nhấn (nút xóa) trên máy.
  4. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  5. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Kết nối bằng SSID/mật khẩu của máy] → [Nhập SSID/mật khẩu], sau đó nhập SSID (DIRECT-xxxx: xxxx) và mật khẩu hiển thị trên máy ảnh.

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

Đối với iPhone/iPad

 • Kết nối qua Wi-Fi sử dụng NFC

  Phương thức kết nối này chỉ khả dụng cho iPhone 7 và các mẫu máy mới hơn.

  1. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Đ.k bằg Smartphone] → [Bật].
  2. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  3. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Kết nối với máy thông qua One touch (NFC)] → [Quét NFC của Máy].

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

  4. : (Chỉ khi kết nối với một máy ảnh mới) Chuyển máy ảnh sang chế độ chụp và hiển thị dấu [N] trên màn hình. Sau đó, hãy chạm smartphone vào máy ảnh.
 • Kết nối bằng mã QR
  1. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Đ.k bằg Smartphone] → [Bật].
  2. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Kết nối].
  3. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  4. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Quét QR Code của máy], sau đó quét mã QR hiển thị trên máy ảnh bằng smartphone của bạn.

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

 • Kết nối qua Wi-Fi sử dụng SSID và Mật khẩu
  1. : Chọn MENU → (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Đ.k bằg Smartphone] → [Bật].
  2. : Chọn MENU →  (Mạng) → [Đ.k bằg Smartphone] → [Kết nối].
  3. : Nhấn (nút xóa) trên máy.
  4. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  5. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Kết nối bằng SSID/mật khẩu của máy] → [Nhập SSID/mật khẩu], sau đó nhập SSID (DIRECT-xxxx: xxxx) và mật khẩu hiển thị trên máy ảnh.

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

Return to Top