DSC-QX10 : Kết nối điện thoại thông minh của bạn với camera

 • Kết nối bằng mã QR

  Các điều khoản trên màn hình có thể khác nhau tùy vào máy ảnh và smartphone của bạn.

  1. : Trên các mẫu máy có ứng dụng máy ảnh [Smart Remote Control], chọn MENU →  (Ứng dụng) → [D.sách Ứng dụng] và khởi động [Tích hợp Đ.khiển từ xa thông minh] hoặc [Smart Remote Control].
   Trên các mẫu máy không có [Smart Remote Control], chọn [Đ.k bằg Smartphone] trên menu của máy ảnh.
  2. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  3. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Quét QR Code], sau đó quét Mã QR hiển thị trên máy ảnh bằng smartphone của bạn.

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

 • Kết nối qua Wi-Fi sử dụng SSID và Mật khẩu

  Các điều khoản trên màn hình có thể khác nhau tùy vào máy ảnh và smartphone của bạn.

  1. : Trên các mẫu máy có ứng dụng máy ảnh [Smart Remote Control], chọn MENU →  (Ứng dụng) → [D.sách Ứng dụng] và khởi động [Tích hợp Đ.khiển từ xa thông minh] hoặc [Smart Remote Control].
   Trên các mẫu máy không có [Smart Remote Control], chọn [Đ.k bằg Smartphone] trên menu của máy ảnh.
  2. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  3. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Kết nối bằng SSID/mật khẩu của máy] → [Nhập SSID/mật khẩu], sau đó nhập SSID (DIRECT-xxxx: xxxx) và mật khẩu hiển thị trên máy ảnh.

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

 • Kết nối qua Wi-Fi sử dụng NFC
  1. : Khởi động Imaging Edge Mobile trên smartphone của bạn.
  2. :

   Khi kết nối với một máy ảnh mới

   Chọn [Kết nối với máy mới] → [Kết nối với máy thông qua One touch (NFC)] → [Nhấn vào đây].

   Với máy ảnh mà đã được kết nối trước đó

   Chọn tên máy ảnh vốn sẽ được hiển thị trong [Danh sách máy].

  3. : (Chỉ khi kết nối với một máy ảnh mới) Chuyển máy ảnh sang chế độ chụp và hiển thị dấu [N] trên màn hình. Sau đó, hãy chạm smartphone vào máy ảnh.

  Đối với iPhone/iPad
  Phương thức kết nối này chỉ khả dụng cho iPhone 7 và các mẫu máy mới S13:T13hơn.

 • Nếu máy ảnh và điện thoại thông minh đã được kết nối

  Nếu máy ảnh và điện thoại thông minh đã được kết nối thông qua Wi-Fi trước khi bạn khởi chạy Imaging Edge Mobile, hãy thực hiện theo quy trình sau.

  Nếu tên máy ảnh được hiển thị trong [Danh sách máy]

  Chọn tên máy ảnh hoặc [Bắt đầu].

  Nếu tên máy ảnh không được hiển thị trong [Danh sách máy]

  Chọn [Kết nối với máy mới] → [Được kết nối Wi-Fi với máy ảnh].

Return to Top