DSC-QX10 : Gửi ảnh

 • Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để xem hình ảnh trên camera

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.
  Nội dung này hiển thị khi bạn chọn (Cài đặt) và [Hiển thị ảnh của camera].

 • Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để sao chép ảnh từ camera vào điện thoại thông minh

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.

  Đối với Android

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → ở góc trên bên phải → [Chọn mục để sao chép] → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép theo ngày
  Chọn ở góc trên bên phải → [Chọn mục để sao chép] → Chọn ngày → Biểu tượng (Sao chép)

  Đối với iPhone/iPad

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → Biểu tượng (Sao chép) → Chọn ảnh cần sao chép → [Sao chép]

  - Sao chép theo ngày
  Chọn biểu tượng (Sao chép) → Chọn ngày → [Sao chép]

Return to Top