HDR-MV1 : Gửi hoặc xóa ảnh

 • Gửi đến điện thoại thông minh

  Sử dụng máy ảnh để vận hành.
  (1) Nhấn nút MENU trên camera
  (2) Chọn (Wi-Fi) > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ điện thoại thông minh]
  (3) Ảnh của camera được hiển thị trên điện thoại thông minh. Chọn và gửi hình ảnh mà bạn muốn thông qua điện thoại thông minh
  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng XAVC-S và AVCHD
  (1) Nhấn nút để vào chế độ phát lại.
  (2) Nhấn MENU, rồi chọn [Mạng] hoặc [Không dây] > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ máy ảnh] hoặc [Chọn từ điện thoại thông minh].

  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng AVCHD.
  Lưu ý: Nếu menu không có tùy chọn [Mạng]/[Không dây], hãy chọn [Sửa/Sao chép].

Return to Top