ILCE-7M2 : Cài đặt quay phim

  • Chuyển đổi chế độ quay phim
  • Cân bằng trắng
  • Zoom

    * Tính năng này được bật khi gắn ống kính zoom điện.

  • Giá trị khẩu độ
  • Bù trừ phơi sáng
  • Độ nhạy sáng ISO
  • Tốc độ màn trập

Return to Top