ILCE-7M2 : Gửi hoặc xóa ảnh

 • Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để xem hình ảnh trên camera

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.
  Nội dung này hiển thị khi bạn chọn (Cài đặt) và [Hiển thị ảnh của camera].

  * Cần Điều khiển từ xa thông minh mới nhất.
  > PlayMemories Camera Apps

 • Sử dụng điện thoại thông minh để sao chép hoặc xóa hình ảnh từ camera

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.

  Đối với Android

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → ở góc trên bên phải → [Chọn mục để sao chép] → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép theo ngày
  Chọn ở góc trên bên phải → [Chọn mục để sao chép] → Chọn ngày → Biểu tượng (Sao chép)

  Đối với iPhone/iPad

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → Biểu tượng (Sao chép) → Chọn ảnh cần sao chép → [Sao chép]

  - Sao chép theo ngày
  Chọn biểu tượng (Sao chép) → Chọn ngày → [Sao chép]

  * Cần Điều khiển từ xa thông minh mới nhất.
  > PlayMemories Camera Apps

  * Hỗ trợ định dạng tệp RAW

  * AVCHD Unsupported

 • Gửi đến điện thoại thông minh

  Sử dụng máy ảnh để vận hành.
  (1) Nhấn nút MENU trên camera
  (2) Chọn (Wi-Fi) > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ điện thoại thông minh]
  (3) Ảnh của camera được hiển thị trên điện thoại thông minh. Chọn và gửi hình ảnh mà bạn muốn thông qua điện thoại thông minh
  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng XAVC-S và AVCHD
  (1) Nhấn nút để vào chế độ phát lại.
  (2) Nhấn MENU, rồi chọn [Mạng] hoặc [Không dây] > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ máy ảnh] hoặc [Chọn từ điện thoại thông minh].

  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng AVCHD.
  Lưu ý: Nếu menu không có tùy chọn [Mạng]/[Không dây], hãy chọn [Sửa/Sao chép].

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và gửi đi. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được gửi đi.

  * Chỉ hỗ trợ định dạng tệp MP4

 • Tự động truyền ảnh tĩnh từ camera sang điện thoại thông minh

  Sử dụng máy ảnh để vận hành.
  (1) Nhấn nút MENU trên camera
  (2) Chọn (Wi-Fi) > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ điện thoại thông minh]
  (3) Ảnh của camera được hiển thị trên điện thoại thông minh. Chọn và gửi hình ảnh mà bạn muốn thông qua điện thoại thông minh
  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng XAVC-S và AVCHD
  (1) Nhấn nút để vào chế độ phát lại.
  (2) Nhấn MENU, rồi chọn [Mạng] hoặc [Không dây] > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ máy ảnh] hoặc [Chọn từ điện thoại thông minh].

  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng AVCHD.
  Lưu ý: Nếu menu không có tùy chọn [Mạng]/[Không dây], hãy chọn [Sửa/Sao chép].

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và gửi đi. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được gửi đi.

Return to Top