ILCE-7M2 : Gửi ảnh

 • Gửi đến điện thoại thông minh

  Sử dụng máy ảnh để vận hành.
  (1) Nhấn nút MENU trên camera
  (2) Chọn (Wi-Fi) > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ điện thoại thông minh]
  (3) Ảnh của camera được hiển thị trên điện thoại thông minh. Chọn và gửi hình ảnh mà bạn muốn thông qua điện thoại thông minh
  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng XAVC-S và AVCHD
  (1) Nhấn nút để vào chế độ phát lại.
  (2) Nhấn MENU, rồi chọn [Mạng] hoặc [Không dây] > [Gửi đến điện thoại thông minh] > [Chọn từ máy ảnh] hoặc [Chọn từ điện thoại thông minh].

  Lưu ý: Không thể gửi video định dạng AVCHD.
  Lưu ý: Nếu menu không có tùy chọn [Mạng]/[Không dây], hãy chọn [Sửa/Sao chép].

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và gửi đi. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được gửi đi.

  * Chỉ hỗ trợ định dạng tệp MP4

 • Tự động truyền ảnh tĩnh từ camera sang điện thoại thông minh

  Bạn có thể dùng ứng dụng Đồng bộ hóa với điện thoại thông minh trên camera để tự động truyền ảnh tĩnh từ camera.* Bạn không thể truyền video
  Bạn phải đăng ký trước điện thoại thông minh sẽ nhận ảnh tĩnh qua ứng dụng Đồng bộ hóa với điện thoại thông minh

  1. Sau khi ghi hình, hãy tắt camera và khởi động Imaging Edge Mobile trên điện thoại thông minh của bạn
  2. Để camera và điện thoại thông minh gần nhau hoặc mang theo cả hai thiết bị để bắt đầu truyền hình ảnh
  3. Khi hoàn tất quá trình truyền, camera sẽ tự động tắt

  *Bạn có thể cần cài đặt ứng dụng Đồng bộ hóa với điện thoại thông minh, tùy thuộc vào camera

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và gửi đi. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được gửi đi.

 • Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để xem hình ảnh trên camera

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.
  Nội dung này hiển thị khi bạn chọn (Cài đặt) và [Hiển thị ảnh của camera].

  * Cần Điều khiển từ xa thông minh mới nhất.
  > PlayMemories Camera Apps

 • Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để sao chép ảnh từ camera vào điện thoại thông minh

  Sử dụng màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc này.

  Đối với Android

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → ở góc trên bên phải → [Chọn mục để sao chép] → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép theo ngày
  Chọn ở góc trên bên phải → [Chọn mục để sao chép] → Chọn ngày → Biểu tượng (Sao chép)

  Đối với iPhone/iPad

  1. Kết nối máy ảnh với smartphone.

  2. Chọn (Tham khảo ảnh) → (Xem ảnh trong máy).

  3. Chọn một trong các phương thức sao chép sau đây:

  - Sao chép một ảnh tại một thời điểm
  Chọn ngày → Chọn ảnh cần sao chép → Biểu tượng (Sao chép)

  - Sao chép nhiều ảnh
  Chọn ngày → Biểu tượng (Sao chép) → Chọn ảnh cần sao chép → [Sao chép]

  - Sao chép theo ngày
  Chọn biểu tượng (Sao chép) → Chọn ngày → [Sao chép]

  * Cần Điều khiển từ xa thông minh mới nhất.
  > PlayMemories Camera Apps

  * Chỉ hỗ trợ định dạng tệp MP4

  * Ảnh RAW sẽ được chuyển đổi sang định dạng JPEG và sao chép. Khi bạn chọn [RAW & JPEG], chỉ các ảnh định dạng JPEG mới được sao chép.

Return to Top