Creators' Cloud

Pobierz

Zalecane środowisko pracy

Obsługiwane urządzenia

Niektóre wyświetlone produkty mogą być niedostępne w zależności od kraju lub regionu.

 • ILCE-1, ILCE-9M3, ILCE-9M2, ILCE-9, ILCE-7SM3, ILCE-7RM5, ILCE-7RM4A, ILCE-7RM4, ILCE-7CR, ILCE-7CM2, ILCE-7C, ILCE-7M4, ILX-LR1

Procedura instalacji

 • Windows
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik .zip.
  • Wybierz [Wyodrębnij wszystkie].
  • Wypakuj program IPTC Metadata Preset.
   Przed przystąpieniem do użytkowania programu IPTC Metadata Preset przenieś go do wybranego folderu.
 • Mac
  • Przenieś pobrany plik .zip do wybranego folderu.
  • Kliknij dwukrotnie ten plik.
  • Wypakuj program IPTC Metadata Preset.
   Przed przystąpieniem do użytkowania programu IPTC Metadata Preset przenieś go do wybranego folderu.

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

UWAGA:

PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM („UMOWA LICENCYJNA”). KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. BRAK AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA jest prawnie wiążącą umową pomiędzy użytkownikiem a Sony Corporation („SONY”). UMOWA LICENCYJNA reguluje prawa i obowiązki użytkownika w zakresie IPTC Metadata Preset oprogramowania SONY lub licencjodawców SONY będących osobami trzecimi (w tym podmiotów powiązanych SONY) oraz ich odpowiednich podmiotów powiązanych (łącznie „DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI”), włącznie z wszelkimi nowymi/ulepszonymi wersjami dostarczonymi przez SONY, wszelką dokumentacją w formie wydruku, dokumentacją dostępną w trybie on-line lub inną dokumentacją elektroniczną dla takiego oprogramowania, oraz wszelkimi plikami danych utworzonymi w wyniku działania takiego oprogramowania (łącznie „OPROGRAMOWANIE”).

Niezależnie od powyższego, wszelkie oprogramowanie w ramach OPROGRAMOWANIA, będące przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym (w tym licencji publicznej GNU oraz licencji Lesser/Library General Public License) będzie podlegało postanowieniom takiej oddzielnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, a nie postanowieniom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, w zakresie, w jakim wymaga tego taka oddzielna umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym („OPROGRAMOWANIE OBJĘTE WYŁĄCZENIEM”).

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim, przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa do OPROGRAMOWANIA, w tym prawo własności OPROGRAMOWANIA (w tym do, między innymi, obrazów, zdjęć, animacji, nagrań video, dźwięku, muzyki, tekstu i „apletów” zawartych w OPROGRAMOWANIU) są własnością SONY lub jednego, lub większej liczby DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI.

UDZIELENIE LICENCJI

SONY udziela użytkownikowi licencji o ograniczonym zakresie na korzystanie z OPROGRAMOWANIA, wyłącznie w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem użytkownika („URZĄDZENIE”) oraz wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku użytkownika. SONY oraz DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI wyraźnie zastrzegają wszystkie prawa i tytuły (w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej) do OPROGRAMOWANIA, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane użytkownikowi na podstawie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ.

WYMOGI I OGRANICZENIA

Użytkownik nie może kopiować, publikować, adaptować, odsprzedawać, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikować żadnego OPROGRAMOWANIA, stosować w stosunku do OPROGRAMOWANIA inżynierii wstecznej, dekompilować ani dekomponować żadnego OPROGRAMOWANIA, czy to w całości, czy w części, ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych na bazie OPROGRAMOWANIA, chyba że OPROGRAMOWANIE jest przeznaczone do ułatwiania sporządzenia takich dzieł pochodnych. Użytkownik nie może modyfikować funkcji OPROGRAMOWANIA służącej do zarządzania prawami cyfrowymi ani w tę funkcję ingerować. Użytkownik nie może omijać, modyfikować, wyłączać ani obchodzić żadnej funkcji ani żadnego zabezpieczenia OPROGRAMOWANIA, ani żadnego mechanizmu połączonego operacyjnie z OPROGRAMOWANIEM. Użytkownik nie może wydzielić żadnej pojedynczej części składowej OPROGRAMOWANIA do użytku na więcej niż jednym URZĄDZENIU, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę SONY. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać, zakrywać ani niszczyć znaków towarowych ani informacji zamieszczonych na OPROGRAMOWANIU. Użytkownik nie może udostępniać, rozpowszechniać, wypożyczać, dzierżawić, sublicencjonować, przenosić, zbywać ani sprzedawać OPROGRAMOWANIA. Działanie oprogramowania, usług sieciowych lub innych produktów nie będących OPROGRAMOWANIEM, od których zależy działanie OPROGRAMOWANIA, może zostać zakłócone lub przerwane wedle uznania dostawców (dostawców oprogramowania, dostawców usług lub SONY). SONY i tacy dostawcy nie gwarantują dalszej dostępności, bezawaryjnego działania lub braku modyfikacji takiego OPROGRAMOWANIA, usług sieciowych, treści lub innych produktów.

OPROGRAMOWANIE OBJĘTE WYŁĄCZENIEM I ELEMENTY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA

Niezależnie od powyższego przyznania licencji w ograniczonym zakresie, użytkownik uznaje, że OPROGRAMOWANIE może zawierać OPROGRAMOWANIE OBJĘTE WYŁĄCZENIEM. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE WYŁĄCZENIEM może podlegać licencjom na otwarte oprogramowanie („Elementy Otwartego Oprogramowania”), co oznacza wszystkie licencje na oprogramowanie zatwierdzone jako licencje na otwarte oprogramowanie przez organizację Open Source Initiative lub inne licencje co do zasady podobne do niej, w tym, między innymi, wszystkie licencje, które stanowią, ze warunkiem rozpowszechniania oprogramowania licencjonowanego na podstawie takiej licencji jest udostępnienie przez dystrybutora oprogramowania w formacie kodu źródłowego. Jeżeli i w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest wymagane, prosimy o wejście na stronę oss.sony.net/Products/Linux lub na inna stronę wyznaczoną przez SONY, w celu uzyskania listy odpowiednich ELEMENTÓW OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA zawartych w OPROGRAMOWANIU w danym czasie oraz obowiązujących warunków korzystania z niego. Warunki takie mogą zostać zmienione przez odpowiednią osobę trzecią, w każdym czasie, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika. W zakresie, w jakim jest to wymagane przez licencje obejmujące OPROGRAMOWANIE OBJĘTE WYŁĄCZENIEM, warunki takich licencji będą miały zastosowanie zamiast warunków niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. W zakresie w jakim warunki licencji, które maja zastosowanie do OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO WYŁĄCZENIEM zabraniają zastosowania któregokolwiek z ograniczeń przewidzianych niniejszą UMOWĄ LICENCYJNĄ w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO WYŁĄCZENIEM, ograniczenia takie nie będą miały zastosowania do danego OPROGRAMOWANIA OBJĘTEGO WYŁĄCZENIEM. W zakresie w jakim warunki licencji mające zastosowanie do Elementów Otwartego Oprogramowania zobowiązują SONY do oferowania udostępnienia kodu źródłowego w związku z OPROGRAMOWANIEM, taka oferta zostaje niniejszym złożona.

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA W POŁĄCZENIU Z MATERIAŁAMI OBJĘTYMI PRAWAMI AUTORSKIMI

OPROGRAMOWANIE może być wykorzystywane przez użytkownika do oglądania, przechowywania, przetwarzania oraz do korzystania z treści stworzonych przez użytkownika i osoby trzecie. Treści takie mogą być chronione prawami autorskimi, innymi prawami własności intelektualnej i/lub na podstawie umów. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z OPROGRAMOWANIA wyłącznie w sposób zgodny z takimi przepisami prawa i umowami, które mają zastosowanie do przedmiotowych treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że SONY może zastosować odpowiednie środki w celu ochrony praw autorskich do treści przechowywanych, przetwarzanych lub wykorzystywanych przy pomocy OPROGRAMOWANIA. Środki takie obejmują, między innymi, zliczanie częstotliwości tworzenia kopii zapasowych lub przywracania danych użytkownika za pomocą pewnych funkcji OPROGRAMOWANIA, odmowę wyrażenia zgody na uruchomienie przywrócenia danych oraz rozwiązanie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z OPROGRAMOWANIA przez użytkownika.

SERWISY TREŚCIOWE

ZWRACAMY RÓWNIEŻ UWAGĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W POŁĄCZENIU Z TREŚCIAMI DOSTĘPNYMI ZA POŚREDNICTWEM JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY SERWISÓW TREŚCIOWYCH („SERWIS TREŚCIOWY”). KORZYSTANIE Z SERWISU I TREŚCI PODLEGA WARUNKOM ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DANY SERWIS TREŚCIOWY. W PRZYPADKU ODMOWY ZAAKCEPTOWANIE TYCH WARUNKÓW, ZAKRES KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE OGRANICZONY. Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na to, że pewne treści i usługi dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA mogą być udostępniane przez osoby trzecie, nad którymi SONY nie sprawuje kontroli. KORZYSTANIE Z SERWISU TREŚCIOWEGO WYMAGA PODŁĄCZENIA DO INTERNETU. DOSTĘPNOŚĆ SERWISU TREŚCIOWEGO MOŻE ZOSTAĆ WSTRZYMANA W KAŻDYM CZASIE.

PODŁĄCZENIE DO INTERNETU I USŁUGI OSÓB TRZECICH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że dostęp do pewnych funkcji OPROGRAMOWANIA może wymagać podłączenia do Internetu, za które całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik. Ponadto, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wniesienie na rzecz osób trzecich opłat związanych z podłączeniem do Internetu, w tym, między innymi, opłat na rzecz dostawcy Internetu lub za połączenie. Działanie OPROGRAMOWANIA może być ograniczone w zależności od możliwości, szerokości pasma lub ograniczeń technicznych połączenia internetowego oraz usługi internetowej użytkownika. Za zapewnienie, jakość i bezpieczeństwo takiego podłączenia do Internetu całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba trzecia świadcząca przedmiotową usługę.

PRZEPISY W ZAKRESIE EKSPORTU I INNE REGULACJE

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich ograniczeń i regulacji w zakresie eksportu i re-eksportu, obowiązujących na terenie kraju zamieszkania użytkownika, oraz do niezbywania oraz niezezwalania na zbycie OPROGRAMOWANIA do kraju objętego zakazem lub w inny sposób z naruszeniem takich ograniczeń lub regulacji.

DZIAŁANIA O WYSOKIM RYZYKU

OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na uszkodzenia, nie zostało zaprojektowane, wyprodukowane lub przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako urządzenie kontrolne dostępne w trybie on-line w wymagających bezawaryjnego działania warunkach niebezpiecznych, takich jak eksploatacja elektrowni jądrowych, nawigacja samolotów lub systemy łączności, kontrola ruchu powietrznego, aparatura do podtrzymywania życia lub systemy broni, w przypadku których awaria OPROGRAMOWANIA może spowodować śmierć, obrażenia cielesne lub poważne uszkodzenie fizyczne lub zagrożenie dla środowiska („DZIAŁANIA O WYSOKIM RYZYKU”). SONY, każdy DOSTAWCA BĘDĄCY OSOBĄ TRZECIĄ oraz każdy z ich podmiotów powiązanych zrzeka się jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji, obowiązku lub warunku w związku z DZIAŁANIAMI O WYSOKIM RYZYKU.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że używa OPROGRAMOWANIA na własną odpowiedzialność i że ponosi odpowiedzialność za używanie OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE jest przekazywane „TAK JAK JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, obowiązku lub warunku.

SONY i KAŻDY Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI (dla celów niniejszego punktu, SONY i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI będą dalej łącznie zwani „SONY”) JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZAJĄ WSZYSTKIE GWARANCJE, OBOWIĄZKI LUB WARUNKI, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANE GWARANCJE W ZAKRESIE ZBYWALNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. SONY NIE GWARANTUJE, NIE USTANAWIA WARUNKU ANI NIE OŚWIADCZA, (A) ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU BĘDĄ SPEŁNIAŁY WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE BĘDĄ ONE AKTUALIZOWANE, (B) ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAŁO PRAWIDŁOWO LUB BEZBŁĘDNIE LUB ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ USUNIĘTE, (C) ŻE OPROGRAMOWANIE NIE ZNISZCZY JAKIEGOKOLWIEK INNEGO OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO LUB DANYCH, (D) ŻE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI SIECIOWE (W TYM INTERNET) LUB PRODUKTY (INNE NIŻ OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH ZALEŻY DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ NADAL DOSTĘPNE, BĘDĄ DZIAŁAŁY BEZ ZAKŁÓCEŃ I NIE ZOSTANĄ ZMODYFIKOWANE, I (E) W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB WYNIKÓW KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA.

INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA PIŚMIE LUB USTNIE PRZEZ SONY LUB PRZEZ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA SONY NIE BĘDĄ STANOWIŁY GWARANCJI, OBOWIĄZKU ANI WARUNKU, ANI ZWIĘKSZAŁY ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŻELI OKAŻE SIĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WADLIWE, CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNEGO SERWISU, NAPRAW I KOREKT PONOSI UŻYTKOWNIK. W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST NIEDOPUSZCZALNE, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SONY i KAŻDY Z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI (dla celów niniejszego punktu, SONY i każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI będą dalej łącznie zwani „SONY”) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE LUB NASTĘPCZE SPOWODOWANE NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NARUSZENIEM UMOWY, NIEDBALSTWEM, NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ ANI INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ OPROGRAMOWANIA, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ZA ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY PRZYCHODÓW, UTRATY DANYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, PRZESTOJU I CZASU UŻYTKOWNIKA, NAWET W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZEZ KTÓRYKOLWIEK Z TYCH PODMIOTÓW INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ SZKODY. W KAŻDYM WYPADKU, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TYCH PODMIOTÓW NA PODSTAWIE KTÓREGOKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ BĘDZIE OGRANICZAŁA SIĘ DO KWOTY RZECZYWIŚCIE ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. W KRAJACH, W KTÓRYCH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE JEST NIEDOPUSZCZALNE, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA.

ZGODA NA KORZYSTANIE Z DANYCH NIEOSOBOWYCH, DANE LOKALIZACYJNE, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na odczytywanie, pobieranie, przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie przez SONY, podmioty powiązane, partnerów i agentów SONY pewnych informacji pobranych z OPROGRAMOWANIA, w tym, między innymi, informacji na temat (i) OPROGRAMOWANIA i (ii) aplikacji, treści i urządzeń peryferyjnych współpracujących z URZĄDZENIEM i OPROGRAMOWANIEM użytkownika („Dane”). Dane obejmują między innymi: (1) indywidualne identyfikatory URZĄDZENIA i jego części składowych; (2) działanie URZĄDZENIA, OPROGRAMOWANIA i ich części składowych; (3) konfigurację URZĄDZENIA użytkownika, OPROGRAMOWANIA, aplikacji, treści i urządzeń peryferyjnych współpracujących z URZĄDZENIEM i OPROGRAMOWANIEM; (4) korzystanie i częstotliwość korzystania z funkcji (x) OPROGRAMOWANIA, i (y) aplikacji, treści i urządzeń peryferyjnych współpracujących z OPROGRAMOWANIEM; i (5) danych lokalizacyjnych, o których mowa poniżej. SONY oraz podmioty powiązane, partnerzy i agenci SONY mogą korzystać z Danych i ujawniać Dane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu ulepszenia swoich produktów i usług lub w celu zapewnienia produktów i usług użytkownikowi. Takie korzystanie obejmuje między innymi: (a) zarządzanie funkcjami OPROGRAMOWANIA; (b) ulepszanie, obsługę OPROGRAMOWANIA, jego aktualizację i przygotowywanie nowych wersji; (c) ulepszanie, opracowywanie i rozbudowę obecnych i przyszłych produktów i usług SONY i innych stron; (d) przekazywanie użytkownikowi informacji na temat produktów i usług oferowanych przez SONY i inne strony; (e) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji; i (f) w zakresie, w jakim wchodzi to w zakres oferty, świadczenie na rzecz użytkownika usług SONY i innych stron, uzależnionych od lokalizacji, zgodnie z poniższym zapisem. Ponadto, SONY zachowuje prawo do wykorzystywania Danych do ochrony siebie i osób trzecich przed bezprawnymi, kryminalnymi lub szkodliwymi zachowaniami.

Pewne usługi dostępne za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA mogą zależeć od informacji na temat lokalizacji, w tym, między innymi, na temat geograficznego położenia URZĄDZENIA. Użytkownik uznaje, że w celu świadczenia takich usług SONY, DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI lub ich partnerzy mogą gromadzić, archiwizować, przetwarzać i wykorzystywać takie dane lokalizacyjne oraz, że usługi te podlegają polityce prywatności SONY lub takiej osoby trzeciej. Korzystając z takich usług, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności dotyczącą tych usług i wyraża zgodę na takie czynności.

SONY, podmioty powiązane, partnerzy i agenci SONY nie będą celowo wykorzystywać Danych do identyfikacji osoby właściciela lub użytkownika OPROGRAMOWANIA, bez wiedzy lub zgody użytkownika. Korzystanie z Danych będzie odbywało się zgodnie z polityką prywatności SONY lub takiej osoby trzeciej. W celu uzyskania aktualnej polityki prywatności SONY należy zgłosić się pod odpowiedni adres na danym obszarze lub w danym kraju.

W sprawie polityki prywatności osób trzecich, dotyczącej danych umożliwiających ustalenie tożsamości lub innych danych przekazanych przez użytkownika w związku z korzystaniem przez użytkownika z oprogramowania lub usług osób trzecich lub uzyskiwaniem dostępu przez użytkownika do oprogramowania lub usług osób trzecich, należy skontaktować się z odpowiednimi osobami trzecimi.

Dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane SONY, podmiotom powiązanym lub agentom SONY, prowadzącym działalność w krajach niebędących krajem zamieszkania użytkownika. Przepisy w zakresie ochrony danych oraz prywatności danych obowiązujące w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, co przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika, a użytkownikowi może przysługiwać mniej praw do Danych przetwarzanych i przechowywanych w tych krajach lub przesyłanych do tych krajów. SONY dołoży uzasadnionych starań, aby podjąć odpowiednie kroki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia niedozwolonemu dostępowi do Danych lub ujawnieniu Danych, przy czym nie gwarantuje, że wyeliminuje to wszystkie ryzyka niewłaściwego wykorzystania takich danych.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI

SONY lub DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI mogą automatycznie aktualizować lub w inny sposób modyfikować OPROGRAMOWANIE, między innymi w celu ulepszenia funkcji zabezpieczeń, poprawy błędów lub ulepszenia funkcji, w trakcie komunikowania się przez użytkownika z serwerami SONY lub z serwerami osób trzecich, lub w innym czasie. Takie aktualizacje lub modyfikacje mogą spowodować usunięcie lub zmianę charakteru funkcji lub innych aspektów OPROGRAMOWANIA, w tym funkcji, na których użytkownik może polegać. Użytkownik niniejszym uznaje i wyraża zgodę na to, że takie działania mogą być prowadzone wedle wyłącznego uznania SONY i że SONY może uwarunkować dalsze korzystanie z OPROGRAMOWANIA od przeprowadzenia przez użytkownika pełnej instalacji takiej aktualizacji lub modyfikacji, lub od ich akceptacji. Wszelkie aktualizacje/modyfikacje są uznawane za OPROGRAMOWANIE dla celów niniejszej Umowy Licencyjnej i będą stanowiły jego część. Akceptacja przez użytkownika niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ oznacza wyrażenie przez niego zgody na takie aktualizacje / modyfikacje.

CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE SIĘ, ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Niniejsza UMOWA LICENCYJNA i polityka prywatności SONY, każda z nich z uwzględnieniem okresowych zmian i modyfikacji, stanowią łącznie całość umowy pomiędzy użytkownikiem a SONY w zakresie OPROGRAMOWANIA. Niewykonanie lub niedochodzenie przez SONY wykonania któregokolwiek z praw lub postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. W przypadku uznania którejkolwiek części niniejszej Umowy Licencyjnej za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, postanowienie takie zostanie wykonane w najszerszym zakresie, w jakim będzie to możliwe, tak aby zachować intencję niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, przy czym pozostałe jej części pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywały.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Do niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA podlega prawu japońskiemu, bez względu na postanowienia w sprawie kolizji przepisów prawnych. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ jest Sąd Rejonowy dla Tokyo w Japonii, a strony niniejszym wyrażają zgodę na miejsce postępowania i właściwość tego sądu.

ŚRODKI DOSTĘPNE NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, użytkownik uznaje i wyraża zgodę na to, że jakikolwiek przypadek naruszenia lub niewykonania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ przez użytkownika spowoduje niemożliwą do naprawienia szkodę dla SONY, w przypadku której odszkodowanie pieniężne nie będzie wystarczające, a użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie przez SONY zabezpieczenia lub zadośćuczynienia na zasadach słuszności, które SONY uzna za niezbędne lub stosowne w danych okolicznościach. SONY może również zastosować prawne i techniczne środki, w celu zapobieżenia naruszeniu UMOWY LICENCYJNEJ lub w celu dochodzenia wykonania UMOWY LICENCYJNEJ, w tym, między innymi, natychmiastowe wypowiedzenie użytkownikowi możliwości korzystania z OPROGRAMOWANIA, jeżeli SONY uzna wedle własnego uznania, że użytkownik narusza lub zamierza naruszyć niniejszą UMOWĘ LICENCYJNĄ. Środki te stanowią uzupełnienie innych środków, które mogą przysługiwać SONY zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub zgodnie z umową.

WYPOWIEDZENIE

SONY może wypowiedzieć niniejszą Umowę Licencyjną w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z jej warunków, przy czym wypowiedzenie takie nie umniejszy zakresu praw przysługujących SONY. W przypadku takiego wypowiedzenia, użytkownik jest zobowiązany: (i) całkowicie zaprzestać korzystania z OPROGRAMOWANIA oraz zniszczyć wszystkie jego kopie; (ii) postępować zgodnie z wymogami poniższego punktu zatytułowanego „Obowiązki użytkownika w zakresie kont”.

ZMIANY

SONY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY KAŻDEGO Z WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ WEDLE WŁASNEGO UZNANIA POPRZEZ ZAMIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA NA WYZNACZONEJ PRZEZ SONY STRONIE INTERNETOWEJ, ZAWIADOMIENIE PRZESŁANE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES PODANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, POPRZEZ PRZEKAZANIE ZAWIADOMIENIA W RAMACH PROCESU OTRZYMYWANIA NOWYCH WERSJI/AKTUALIZACJI LUB INNĄ, UZNANĄ PRAWNIE DROGĄ PRZEKAZYWANIA ZAWIADOMIEŃ. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę, powinien bezzwłocznie skontaktować się z SONY w celu uzyskania instrukcji. Korzystanie przez użytkownika z OPROGRAMOWANIA po dacie wejścia w życia takiego zawiadomienia będzie uznawane za wyrażenie przez użytkownika zgody na przestrzeganie takiej zmiany.

BENEFICJENCI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI

Każdy z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI zostaje w sposób wyraźny i zamierzony ustanowiony beneficjentem wszystkich postanowień niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA takiej strony i będzie miał prawo do dochodzenia wykonania tych postanowień.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE KONT

Użytkownik powinien zwrócić swoje URZĄDZENIE do miejsca zakupu, sprzedać je lub zbyć w innym trybie lub, w przypadku rozwiązania niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, użytkownik jest odpowiedzialny za odinstalowanie OPROGRAMOWANIA z URZĄDZENIA i za skasowanie wszystkich kont założonych przez użytkownika na URZĄDZENIU lub dostępnych przy pomocy OPROGRAMOWANIA i musi powyższe działania podjąć. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru wszystkich swoich kont w SONY LUB u osób trzecich, jak również wszystkich nazw użytkownika i haseł związanych z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z URZĄDZENIA.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, użytkownik może skontaktować się z SONY pisząc na odpowiedni adres na danym obszarze lub w danym kraju.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

IPTC Metadata Preset (Windows) Pobierz IPTC Metadata Preset (Mac) Pobierz
 • Wersja
  Windows : 1.4.00
  Mac : 1.4.00

Pobieranie jest bezpłatne.