การใช้งานรายการ MENU (ถ่ายภาพ)

ท่านสามารถเลือกหลากหลายฟังก์ชั่นถ่ายภาพได้อย่างง่ายดายจากปุ่ม MENU
  1. กดปุ่ม ON/OFF (ไฟหลัก) และตั้งค่ากล้องให้เข้าสู่โหมดถ่ายภาพ

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู

  1. เลือกรายการเมนูที่ต้องการด้วย / บนปุ่มหมุนควบคุม

  1. เลือกรายการที่ต้องการด้วย / บนปุ่มหมุนควบคุม หรือหมุนปุ่มหมุนควบคุม

  1. กดปุ่ม MENU เพื่อปิดหน้าจอเมนู