ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

ท่านสามารถลงทะเบียนสถานีสัญญาณด้วยตนเองได้
ก่อนเริ่มกระบวนการ ให้ตรวจสอบชื่อ SSID ของสถานีสัญญาณ ระบบรักษาความปลอดภัยและรหัสผ่าน อุปกรณ์บางชนิดอาจตั้งรหัสผ่านไว้ล่วงหน้าแล้ว ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานของสถานีสัญญาณไร้สาย หรือปรึกษาผู้ดูแลระบบเครือข่าย
  1. MENU (ตั้งค่า) (ตั้งค่าเครือข่าย) [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ]

  1. เลือกสถานีสัญญาณที่ต้องการลงทะเบียน

ถ้าสถานีสัญญาณที่ต้องการปรากฏบนหน้าจอ:
เลือกสถานีสัญญาณที่ต้องการ

ถ้าสถานีสัญญาณที่ต้องการไม่ปรากฏบนหน้าจอ:
เลือก [ตั้งค่าแมนนวล] และตั้งค่าสถานีสัญญาณ
* ดูวิธีการป้อนข้อมูลได้จาก “วิธีใช้แป้นพิมพ์”

  • ถ้าท่านเลือก [ลงทะเบียนเอง] ให้ป้อนชื่อ SSID ของสถานีสัญญาณ เลือกระบบรักษาความปลอดภัย

  1. ใส่รหัสผ่าน [OK]

  • สถานีสัญญาณที่ไม่มี กำกับ ไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน

  1. เลือก [ลงทะเบียน] แล้วกด

วิธีใช้แป้นพิมพ์

หากจำเป็นต้องป้อนอักขระด้วยตนเอง แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เลือกปุ่มที่ต้องการโดยใช้ /// จากนั้นกด เพื่อป้อนอักขระ


ชื่อหน้าจอ
ฟังก์ชั่น
(1)
ช่องข้อความ
อักขระที่ป้อนจะปรากฏขึ้น ถ้าท่านป้อนอักขระเกินจำนวนอักขระที่กำหนดไว้ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
(2)
สลับประเภทอักขระ
ทุกครั้งที่ท่านกด ประเภทอักขระจะสลับระหว่างตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์
(3)
แป้นพิมพ์
ทุกครั้งที่ท่านกด อักขระที่ป้อนจะปรากฏขึ้น
ตัวอย่างเช่น: ถ้าท่านต้องการป้อนคำว่า “abd”
เลือกปุ่มสำหรับ “abc” แล้วกด หนึ่งครั้งเพื่อแสดง “a” เลือก “” เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ (5) แล้วกด เลือกปุ่มสำหรับ “abc” แล้วกด สองครั้งเพื่อแสดง “b” เลือกปุ่มสำหรับ “def” แล้วกด หนึ่งครั้งเพื่อแสดง “d”
(4)
กำหนดค่า
ตกลงใช้ค่าที่ป้อน
(5)
เลื่อนเคอร์เซอร์
เลื่อนเคอร์เซอร์ในช่องข้อความไปทางขวาหรือซ้าย
(6)
ลบ
ลบอักขระที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์
(7)
สลับอักขระตัวถัดไปเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
(8)
วรรคตอน
ใช้เพื่อเว้นวรรค

  • ถ้าต้องการยกเลิกการป้อนอักขระกลางคัน เลือก [ยกเลิก]

รายการตั้งค่าอื่นๆ

ท่านอาจต้องการตั้งค่ารายการอื่นๆเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับสถานะหรือวิธีการตั้งค่าสถานีสัญญาณของท่าน

ชื่อหน้าจอ
ฟังก์ชั่น
WPS PIN
แสดงรหัส PIN ที่ท่านป้อนลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ตั้งค่า IP address
เลือก [อัตโนมัติ] หรือ [ตั้งค่าแมนนวล]
IP address
ถ้าท่านป้อนที่อยู่ IP ด้วยตนเอง ให้ป้อนที่อยู่ที่กำหนดไว้
Subnet mask/เกตเวย์เริ่มต้น
เมื่อท่านกำหนด [ตั้งค่า IP address] ไว้ที่ [ตั้งค่าแมนนวล] ให้ป้อนหมายเลข IP ให้ตรงกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของท่าน
การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน
เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] สำหรับ [การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน]

หมายเหตุ
  • หากต้องการให้สถานีสัญญาณที่ลงทะเบียนมีความสำคัญเป็นลำดับแรก ตั้ง [การเชื่อมต่อที่เลือกก่อน] ไปที่ [เปิด]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง