Wi-Fi

สถานีสัญญาณไร้สายที่ต้องการเชื่อมต่อไม่ปรากฏขึ้น
  • สถานีสัญญาณไร้สายอาจไม่ปรากฏขึ้นบนกล้องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของคลื่นวิทยุ ให้เลื่อนกล้องให้เข้าไปใกล้กับสถานีสัญญาณไร้สาย

  • สถานีสัญญาณไร้สายอาจไม่ปรากฏขึ้นบนกล้องได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของสถานีสัญญาณ ดูรายละเอียดการตั้งค่าที่ถูกต้องได้จากคู่มือการใช้งานของสถานีสัญญาณไร้สาย

[กด WPS] ไม่ทำงาน
  • [กด WPS] อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของสถานีสัญญาณไร้สาย ยืนยันรหัสผ่านและ SSID ของสถานีสัญญาณไร้สายเพื่อตั้งค่า [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ] [รายละเอียด]

ไม่สามารถจัดเก็บภาพจากหน่วยความจำภายในไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เลือก MENU (ตั้งค่า) (จัดการแผ่นบันทึกข้อมูล) [คัดลอก] ก่อนทำการโอนภาพ

[ส่งไปยังคอมพิวเตอร์] ไม่ปรากฏขึ้นบนเมนู
  • ใส่การ์ดเมโมรี่ก่อนใช้งาน

[ส่งไปยังคอมพิวเตอร์] หยุดทำงานก่อนกำหนด
  • หากแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ [ส่งไปยังคอมพิวเตอร์] อาจหยุดทำงานก่อนกำหนด ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

ไม่สามารถโอนภาพเคลื่อนไหวไปยังสมาร์ทโฟน
  • ก่อนถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อโอนไปยังสมาร์ทโฟน ให้ตั้งค่า MENU (ตั้งค่า) (ตั้งค่าถ่ายภาพ) [แบบภาพเคลื่อนไหว] [MP4]

[ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] หยุดทำงานก่อนกำหนด
  • หากแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] อาจหยุดทำงานก่อนกำหนด ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

การแสดงภาพของหน้าจอถ่ายภาพไม่ต่อเนื่องราบลื่น เมื่อกล้องถูกตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • การสื่อสารข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนกับกล้องอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของคลื่นวิทยุ ให้เลื่อนกล้องให้เข้ามาใกล้กับสมาร์ทโฟน

การถ่ายภาพด้วย [ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน] หยุดทำงานก่อนกำหนด
  • หากแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ การถ่ายภาพด้วย [ควบคุมด้วย สมาร์ทโฟน] อาจหยุดทำงานก่อนกำหนด ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน