คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ของท่านตรวจไม่พบกล้อง
 • ใช้สายไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย)

 • ถอดสาย USB ออกจากทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้อง แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งอย่างแน่นหนา

 • ถอดอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากกล้องถ่ายภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ออกจากช่องต่อ USB ของคอมพิวเตอร์ให้หมด

 • ต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่าน USB hub หรืออุปกรณ์อื่น

 • ตั้งค่า [เครื่องชาร์จ USB] ไปที่ [ปิด] เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะมองเห็นกล้อง

ไม่สามารถนำเข้าภาพ
 • เชื่อมต่อกล้องและคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างถูกต้องโดยทำการเชื่อมต่อ USB [รายละเอียด]

 • ในกรณีที่ท่านถ่ายภาพโดยใช้การ์ดเมโมรี่ที่ถูกฟอร์แมตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านอาจจะไม่สามารถนำเข้าภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยใช้การ์ดเมโมรี่ที่ฟอร์แมตด้วยกล้อง [รายละเอียด]

หลังจากทำการเชื่อมต่อ USB แล้ว โปรแกรม “PlayMemories Home” ไม่เปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
 • ทำการเชื่อมต่อ USB หลังจากที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว

ดูภาพด้วยคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้
 • ถ้าหากท่านใช้โปรแกรม “PlayMemories Home” ให้ดู “PlayMemories Home Help Guide” [รายละเอียด]

 • สอบถามผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์

มีสัญญาณรบกวนในภาพและเสียงเมื่อเปิดดูภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ท่านกำลังเปิดดูภาพเคลื่อนไหวโดยตรงจากการ์ดเมโมรี่ นำภาพเคลื่อนไหวเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย “PlayMemories Home” แล้วจึงเปิดดู [รายละเอียด]

ภาพที่ถูกส่งออกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่สามารถเปิดดูบนกล้องได้อีก
 • ใช้โปรแกรม “PlayMemories Home” เพื่อเปิดดูภาพที่บันทึกอยู่บนเครื่อง PC ด้วยกล้องนี้ ใช้โปรแกรมที่ติดมากับเครื่อง Mac เพื่อเปิดดูภาพ

 • ลงทะเบียนภาพในไฟล์ฐานข้อมูลภาพแล้วเปิดดูด้วย [ดูภาพตามวันที่] [รายละเอียด]