เครื่องหมายการค้า

 • สัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation.
  , “Cyber-shot”, “Memory Stick”, , “Memory Stick PRO”, , “Memory Stick Duo”, , “Memory Stick PRO Duo”, , “Memory Stick PRO-HG Duo”, , “Memory Stick XC-HG Duo”, , “Memory Stick Micro”, , “MagicGate”, , “BRAVIA”, “PhotoTV HD”

 • “Blu-ray Disc™” และ “Blu-ray™”เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association

 • AVCHD และเครื่องหมาย AVCHD เป็นเครื่องหมายการค้าของ Panasonic Corporation และ Sony Corporation

 • Dolby และสัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

 • ชื่อ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

 • Microsoft, Windows, DirectX, Windows Vista และ Windows 8 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

 • Mac, Mac OS และ iMovie เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc.

 • iOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco System Inc.

 • Intel, Pentium และ Intel Core เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation

 • โลโก้ SDXC เป็นเครื่องหมายการค้าของ SD-3C, LLC

 • Android เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google Inc.

 • Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

 • DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็นเครื่องหมายการค้าของ Digital Living Network Alliance

 • “PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.

 • Eye-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าของ Eye-Fi, Inc.

 • นอกจากนี้ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้ว เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามคู่มือเล่มนี้ไม่ได้เขียนสัญลักษณ์ หรือ กำกับไว้ในทุกกรณี