Creators' Cloud

Ladda ned

Rekommenderad användningsmiljö

Apparater som stöds

Det kan hända att vissa av produkterna som visas inte finns i ditt land eller din region.

 • ILCE-1, ILCE-9M3, ILCE-9M2, ILCE-9, ILCE-7SM3, ILCE-7RM5, ILCE-7RM4A, ILCE-7RM4, ILCE-7CR, ILCE-7CM2, ILCE-7C, ILCE-7M4, ILX-LR1

Installationsprocedur

 • Windows
  • Högerklicka på den nedladdade .zip-filen.
  • Välj [Extrahera alla].
  • Extrahera IPTC Metadata Preset.
   Flytta IPTC Metadata Preset till önskad mapp innan du börjar använda programmet.
 • Mac
  • Flytta den nedladdade .zip-filen till önskad mapp.
  • Dubbelklicka på filen.
  • Extrahera IPTC Metadata Preset.
   Flytta IPTC Metadata Preset till önskad mapp innan du börjar använda programmet.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT:

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("LICENSAVTAL") NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

Detta LICENSAVTAL är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Sony Corporation ("SONY"). LICENSAVTALET reglerar dina rättigheter och skyldigheter avseende IPTC Metadata Preset programvaran från SONY och/eller dess tredjepartslicensgivare (inklusive SONYs närstående bolag) och deras respektive närstående bolag (gemensamt "TREDJEPARTSLEVERANTÖRER"), tillsammans med eventuella uppdateringar/uppgraderingar tillhandahållna av SONY, allt tryckt material, online eller elektroniskt material som tillhandahållits i samband därmed och alla datafiler som skapats vid användning av programvaran (gemensamt "PROGRAMVARAN").

Oaktat vad som stadgats ovan, ska all programvara i PROGRAMVARAN som regleras av ett separat licensavtal för slutanvändare (inklusive, men inte begränsat till, GNU General Public license och Lesser/Library General Public License) omfattas av sådant separat licensavtal för slutanvändare istället för villkoren i detta LICENSAVTAL i den utsträckning som krävs under det separata licensavtalet ("EXKLUDERAD PROGRAMVARA").

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARAN säljs inte, den licensieras. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och internationella konventioner.

UPPHOVSRÄTT

All rätt och äganderätt i och till PROGRAMVARAN (inklusive, men inte begränsat till, samtliga bilder, fotografier, animeringar, video, ljud, musik, text och "applets" inkorporerade i PROGRAMVARAN) ägs av SONY eller en eller flera av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA.

BEVILJANDE AV LICENS

SONY ger dig en begränsad licens att använda PROGRAMVARAN endast tillsammans med din kompatibla enhet ("ENHET") och endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. SONY och TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, alla immaterialrättsliga rättigheter) i och till PROGRAMVARAN som LICENSAVTALET inte särskilt beviljar dig.

KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR

Du får inte kopiera, publicera, anpassa, omfördela, försöka härleda källkod, ändra, bakåtkompilera (reverse engineer), nedmontera eller ta isär någon del av PROGRAMVARAN, vare sig helt eller delvis, eller skapa något arbete som är härlett från PROGRAMVARAN såvida inte sådant härlett arbete avsiktligen möjliggörs av PROGRAMVARAN. Du får inte ändra eller modifiera någon funktion för hantering av de digitala rättigheterna i PROGRAMVARAN. Du får inte undvika, modifiera, upphäva eller kringgå någon av PROGRAMVARANS funktioner eller skydd eller andra mekanismer som är operativt kopplade till PROGRAMVARAN. Du får inte separera någon individuell komponent av PROGRAMVARAN för användande på mer än en ENHET om inte SONY gett sitt uttryckliga tillstånd därtill. Du får inte avlägsna, dölja eller göra några varumärken eller meddelanden på PROGRAMVARAN oläsliga. Du får inte dela, distribuera, hyra, hyra ut, licensiera i andra hand, överlåta, överföra eller sälja PROGRAMVARAN. Programvara, nätverkstjänster eller andra produkter än PROGRAMVARAN vilka PROGRAMVARANS prestation är beroende av, kan utsättas för avbrott eller upphöra allt efter leverantörens eget gottfinnande (programvaruleverantörer, serviceleverantörer eller SONY). SONY och nämnda leverantörer garanterar inte att PROGRAMVARAN, nätverkstjänster, innehåll eller andra produkter kommer fortsätta vara tillgängliga eller att de kommer fungera utan avbrott eller ändringar.

EXKLUDERAD PROGRAMVARA OCH ÖPPNA KÄLLKODSKOMPONENTER

Oaktat den begränsat beviljade licensen ovan, bekräftar du att PROGRAMVARAN kan innehålla EXKLUDERAD PROGRAMVARA. Viss EXKLUDERAD PROGRAMVARA kan omfattas av öppna källkodslicenser ("Öppna källkodskomponenter") vilket innebär att alla programvarulicenser som godkänts som öppna källkodslicenser av Open Source Initiative eller väsentligen liknande licenser, inklusive, men inte begränsat till, licenser vilka, som villkor för att programvaran som är licensierad under sådan licens ska få distribueras, kräver att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat. Om och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs, vänligen besök oss.sony.net/Products/Linux eller annan av SONY designerad webbplats för en förteckning över tillämpliga ÖPPNA KÄLLKODSKOMPONENTER inkluderade i PROGRAMVARAN från tid till annan, och tillämpliga allmänna villkor för dess användning. Sådana allmänna villkor kan ändras när som helst av tillämplig tredje part utan ansvar gentemot dig. I den utsträckning som krävs av de licenser som omfattar den EXKLUDERADE PROGRAMVARAN, ska villkoren för nämnda licens tillämpas istället för LICENSAVTALET. I den utsträckning licensvillkoren för EXKLUDERAD PROGRAMVARA förhindrar begränsningar i detta LICENSAVTAL avseende sådan EXKLUDERAD PROGRAMVARA, ska sådana restriktioner inte tillämpas på den EXKLUDERADE PROGRAMVARAN. I den utsträckning de licensvillkor som tillämpas på de Öppna Källkodskomponenterna kräver att SONY lämnar ett erbjudande om att tillhandahålla källkod i samband med PROGRAMVARAN, görs sådant erbjudande härmed.

ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN MED UPPHOVSRÄTTSKYDDAT MATERIAL

PROGRAMVARAN kan vara kapabel att användas av dig för att se, lagra, behandla och/eller använda innehåll skapat av dig och/eller tredje part. Sådant innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt, andra immaterialrättsliga lagar och/eller avtal. Du åtar att endast använda PROGRAMVARAN i enlighet med alla lagar och avtal som är tillämpliga på sådant innehåll. Du accepterar att SONY kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda upphovsrätten till det innehåll som lagrats, behandlats eller använts av PROGRAMVARAN. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, att räkna hur ofta du säkerhetskopierar eller återställer med hjälp av vissa av PROGRAMVARANS funktioner, vägran att acceptera din begäran om att möjlighet att återställa data samt uppsägning av detta LICENSAVTAL för det fall du använder PROGRAMVARAN på otillåtet sätt.

INNEHÅLLSTJÄNST

VÄNLIGEN NOTERA ATT PROGRAMVARAN OCKSÅ KAN VARA AVSEDD ATT ANVÄNDAS MED INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT GENOM EN ELLER FLERA INNEHÅLLSTJÄNSTER ("INNEHÅLLSTJÄNST"). ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN OCH SÅDANT INNEHÅLL REGLERAS AV VILLKOREN FÖR INNEHÅLLSTJÄNSTEN. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN KOMMER DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ATT VARA BEGRÄNSAD. Du accepterar och bekräftar att visst innehåll och vissa tjänster som är tillgängliga via PROGRAMVARAN kan vara tillhandahållna av tredje part över vilken/vilka SONY inte har någon kontroll. ANVÄNDNING AV INNEHÅLLSTJÄNSTEN KRÄVER INTENETUPPKOPPLING. INNEHÅLLSTJÄNSTEN KAN AVBRYTAS NÄR SOM HELST.

INTERNETUPPKOPPLING OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER

Du accepterar och bekräftar att åtkomst till vissa PROGRAMVARORS funktioner kan behöva en internetuppkoppling vilken du ensam är ansvarig för. Vidare är du ensamt ansvarig för betalning av alla tredjepartsavgifter avseende din internetuppkoppling, inklusive, men inte begränsat till, internetleverantörer eller avgifter för användande. Driften av PROGRAMVARAN kan vara begränsad eller inskränkt beroende av kapacitet, bandbredd eller tekniska begränsningar på din internetuppkoppling och tjänst. Den tredje part som tillhandahåller sådan internetuppkoppling är ensamt ansvarig för underhållet av, kvaliteten på och säkerheten hos denna tjänst.

EXPORT OCH ANDRA BESTÄMMELSER

Du bekräftar att följa alla tillämpliga export- och vidareexportrestriktioner och bestämmelser för det område eller land som du bor i, och att inte överföra eller tillåta överföring av PROGRAMVARAN till ett otillåtet land eller på annat sätt handla i strid mot sådana restriktioner eller bestämmelser.

VERKSAMHETER FÖRENADE MED HÖG RISK

PROGRAMVARAN är inte feltolerant och är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller återförsäljning som online-kontrollutrustning i farliga miljöer som kräver felfri prestanda, såsom drift av kärnkraftsanläggningar, navigering av eller kommunikationssystem i flygplan, flygplansledning, livsuppehållande apparater eller vapensystem där fel i PROGRAMVARAN kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig fysik skada eller miljöskada ("HÖGRISKVERKSAMHETER"). SONY, TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA samt vart och ett av deras respektive närstående bolag friskriver sig uttryckligen från alla uttryckliga eller underförstådda garantier, skyldigheter eller villkor avseende lämplighet för HÖGRISKVERKSAMHETER.

INGEN GARANTI AVSEENDE PROGRAMVARAN

Du accepterar och bekräftar att användning av PROGRAMVARAN sker helt på din egen risk och att du är ansvarig för användningen av PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK" utan garanti, skyldigheter eller villkor av något slag.

SONY OCH VAR OCH EN AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA (för ändamålet med detta avsnitt ska SONY och var och en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA gemensamt benämnas "SONY") FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV RÄTTIGHETSINTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SONY GARANTERAR INTE ELLER STÄLLER NÅGRA VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER (A) ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN KOMMER MÖTA DINA KRAV ELLER VARA UPPDATERADE, (B) ATT DRIFTEN AV PROGRAMVARAN KOMMER VARA KORREKT ELLER FELFRI ELLER ATT NÅGRA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) ATT PROGRAMVARAN INTE KOMMER SKADA NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, HÅRDVARA ELLER DATA, (D) ATT NÅGON PROGRAMVARA, NÄTVERKSTJÄNST (INKLUSIVE INTERNET) ELLER PRODUKT (FÖRUTOM PROGRAMVARAN) PÅ VILKEN PROGRAMVARANS PRESTANDA ÄR BEROENDE KOMMER FORTSÄTTA VARA TILLGÄNGLIG, UTAN AVBROTT ELLER OFÖRÄNDRAD, OCH (E) AVSEENDE ANVÄNDNING ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN VAD GÄLLER DESS RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT.

INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM GES AV SONY ELLER EN BEHÖRIG FÖRETRÄDARE FÖR SONY SKA UTGÖRA EN GARANTI, SKYLDIGHET ELLER VILLKOR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTÖKA OMFATTNINGEN AV DENNA GARANTI. SKULLE PROGRAMVARAN VISA SIG VARA DEFEKT ÅTAR DU DIG ATT STÅ FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVAN NÄMNDA FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SONY OCH VAR OCH EN AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA (för ändamålet med detta avsnitt ska SONY och var och en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA gemensamt benämnas "SONY") ANSVARAR INTE FÖR NÅGON INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA FÖR BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, AVTALSBROTT, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG GRUND HÄNFÖRLIG TILL PROGRAMVARAN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ GRUND AV VINSTBORTFALL, INTÄKTSBORTFALL, FÖRLUST AV DATA, FÖRLORAD ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON TILLHÖRANDE HÅRDVARA, DRIFTSTOPP OCH ANVÄNDARES TID, OAVSETT OM NÅGON AV DEM HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA DERAS SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT BESTÄMMELSERNA I DETTA LICENSAVTAL VARA BEGRÄNSADE TILL DET FAKTISKA BELOPP SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANNÄMNDA FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION, PLATSDATA OCH DATASÄKERHET

Du accepterar och bekräftar att SONY och dess närstående bolag, partners och agenter får läsa, samla in, överlåta, bearbeta och lagra viss information insamlad från PROGRAMVARAN, inklusive, men inte begränsat till, information angående (i) PROGRAMVARAN och (ii) programvaruapplikationerna, innehåll och kringutrustning som interagerar med din ENHET och PROGRAMVARAN ("Information"). Information inkluderar, men är inte begränsad till: (1) unika identifierare relaterade till din ENHET och dess komponenter; (2) prestandan hos ENHETEN, PROGRAMVARAN och deras komponenter; (3) konfigureringar av din ENHET, PROGRAMVARAN och programvaruapplikationer, innehåll och kringutrustning som interagerar med ENHETEN och PROGRAMVARAN; (4) användning och användningsfrekvens av funktionerna hos (x) PROGRAMVARAN, och (y) programvaruapplikationerna, innehåll och kringutrustning som interagerar med PROGRAMVARAN; och (5) platsdata, såsom anges nedan. SONY och dess närstående bolag, partners och agenter får använda och lämna ut Information i enlighet med tillämplig lag i syfte att förbättra sina produkter och tjänster eller för att tillhanda produkter och tjänster till dig. Sådan användning inkluderar, men är inte begränsad till att: (a) administrera funktionaliteten hos PROGRAMVARAN; (b) förbättra, ge service, uppdatera och uppgradera PROGRAMVARAN; (c) förbättra och utveckla nuvarande och framtida produkter och tjänster från SONY och andra parter; (d) tillhandahålla dig med information om produkter och tjänster som SONY och andra parter erbjuder; (e) följa tillämpliga lagar eller bestämmelser; och (f) i den utsträckning det erbjuds, tillhandahålla dig med plastbaserade tjänster från SONY och andra parter, såsom anges nedan. Dessutom förbehåller sig SONY rätten att använda Information för att skydda sig själv och tredje part från olagligt, brottsligt eller skadligt beteende.

Vissa tjänster som är tillgängliga genom PROGRAMVARAN kan förlita sig på platsinformation, inklusive, men inte begränsat till, det geografiska läget av ENHETEN. Du bekräftar att för syftet att tillhandahålla sådana tjänster får SONY, TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA och deras partners samla in, lagra, behandla och använda sådan platsinformation samt att sådana tjänster regleras i enlighet med SONYs eller aktuell tredje parts personuppgiftspolicy. Genom användning av sådan tjänst bekräftar du att du har läst tillämplig personuppgiftspolicy för tjänsten och samtycker till sådan verksamhet.

SONY, dess närstående bolag, partners och agenter kommer inte avsiktligen använda Information i syfte att personligen identifiera ägare eller användare av PROGRAMVARAN utan din vetskap eller ditt medgivande. All användning av Information kommer ske i enlighet med SONYs eller tredje parts personuppgiftspolicy. Vänligen kontakta tillämplig kontaktadress för varje område eller land för SONYs aktuella personuppgiftspolicy.

Vänligen kontakta tillämplig tredje part angående deras personuppgiftspolicy vilken rör personlig och annan information som du tillhandahållit när du använder eller får tillgång till tredje parts programvara eller tjänst.

Information kan komma att behandlas, lagras eller överföras till SONY, dess närstående bolag eller agenter vilka är baserade i länder utanför det land där du är bosatt. Personuppgifts- och informationsskyddslagar i vissa länder kanske inte erbjuder samma skyddsnivå som i det land där du är bosatt och du kan ha färre juridiska rättigheter med avseende på Information som är behandlad och lagrad i, eller överförts till, sådana länder. SONY kommer vidta skäliga ansträngningar för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller avslöjande av Information, men garanterar inte att det kommer eliminera all risk för missbruk av sådan Information.

FUNKTION FÖR AUTOMATISK UPPDATERING

SONY eller TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA kan från tid till annan automatiskt uppdatera eller på annat sätt göra ändringar i PROGRAMVARAN, inklusive, men inte begränsat till, i syfte att förbättra säkerhetsfunktioner, korrigera fel och förbättra funktioner, vid tidpunkter då du interagerar med SONYs eller tredje parts servrar, eller vid annat tillfälle. Sådana uppdateringar eller ändringar kan avlägsna eller förändra karaktären på funktionerna eller andra aspekter hos PROGRAMVARAN, inklusive, men inte begränsat till, funktioner som du förlitar dig på. Du accepterar och bekräftar att sådana aktiviteter kan ske helt enligt SONYs gottfinnande och att SONY kan villkora fortsatt användning av PROGRAMVARAN av att du fullständigt installerar eller accepterar sådana uppdateringar eller ändringar. Samtliga uppdateringar/ändringar ska anses vara, och ska utgöra del av, PROGRAMVARAN i det avseende som följer av detta LICENSAVTAL. Genom att acceptera detta LICENSAVTAL godkänner du sådana uppdateringar/ändringar.

FULLSTÄNDIG REGLERING, AVSTÅENDE, BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Detta LICENSAVTAL och SONYs personuppgiftspolicy, såsom justerade och ändrade från tid till annan, utgör tillsammans hela avtalet mellan dig och SONY vad avser PROGRAMVARAN. Om SONY underlåter att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse under detta LICENSAVTAL ska det inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Om någon del av detta LICENSAVTAL förklaras ogiltig, lagstridig eller icke verkställbar, ska den bestämmelsen tillämpas i så stor utsträckning det är tillåtet för att bibehålla syftet med detta LICENSAVTAL. Övriga delar ska äga fortsatt tillämpning full ut.

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIGHET

Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas på detta LICENSAVTAL. Detta LICENSAVTAL ska regleras av japansk lag, utan tillämpning av lagvalsbestämmelser. Tvist som uppstår med anledning av detta LICENSAVTAL ska exklusivt avgöras av Tokyos tingsrätt i Japan, och parterna samtycker härmed till valet av plats och dessa domstolars behörighet.

SKÄLIG ERSÄTTNING

Oaktat om det anges något annat i detta LICENSAVTAL, accepterar och bekräftar du att varje överträdelse eller åsidosättande av detta LICENSAVTAL av dig kommer orsaka oersättlig skada för SONY, för vilket skadestånd är otillräckligt, och du samtycker till att SONY utverkar varje föreläggande eller rättsmedel som SONY anser nödvändigt eller lämpligt givet omständigheterna. SONY kan också vidta rättliga eller tekniska åtgärder för att förebygga överträdelse av och/eller för att verkställa detta LICENSAVTAL, inklusive, men inte begränsat till, omedelbar uppsägning av din användning av PROGRAMVARAN, för det fall SONY efter eget gottfinnande anser att du bryter mot eller avser att bryta mot detta LICENSAVTAL. Dessa rättsmedel är i tillägg till de övriga rättsmedel som står SONY till buds enligt lag, övriga rättsprinciper eller avtal.

UPPSÄGNING

Utan att det påverkar någon av SONYs andra rättigheter har SONY rätt att säga upp detta LICENSAVTAL om du inte följer dess villkor. Vid sådan uppsägning måste du: (i) upphöra med allt användande samt förstöra alla exemplar av PROGRAMVARAN; (ii) uppfylla kraven nedan i avsnitt "Ansvar för ditt konto".

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

SONY FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE, ÄNDRA VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL OCH ATT MEDDELA SÅDANA ÄNDRINGAR PÅ EN AV SONY DESIGNERAD WEBBPLATS, GENOM EPOSTMEDDELANDE TILL DEN E-POSTADRESS SOM DU TILLHANDAHÅLLIT, GENOM MEDDELANDE I SAMBAND MED DEN PROCESS GENOM VILKEN DU ERHÅLLER UPPDATERINGAR/UPPGRADERINGAR ELLER GENOM ANNAN JURIDISKT ERKÄND MEDDELANDEFORM. Om du inte samtycker till ändringar ska du omgående kontakta SONY för instruktioner. Genom att fortsätta använda PROGRAMVARAN efter den dag då du meddelats om sådana ändringar samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar.

BERÄTTIGAD TREDJE PART

Var och en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA är en uttryckligt berättigad tredje part och ska äga rätt att verkställa alla bestämmelser i detta LICENSAVTAL vad avser dennes PROGRAMVARA.

ANSVAR FÖR DITT KONTO

Om du skulle återlämna din ENHET till dess inköpsställe, sälja eller på annat sätt överlåta din ENHET, eller om detta LICENSAVTAL sägs upp, är du ansvarig för och måste avinstallera PROGRAMVARAN från ENHETEN och radera eventuella konton som du har skapat på ENHETEN eller som är tillgängliga genom PROGRAMVARAN. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen avseende konton du har hos SONY eller tredje part samt alla användarnamn och lösenord som är knutna till DIN ANVÄNDNING AV ENHETEN.

Om du har några frågor avseende detta LICENSAVTAL kan du kontakta SONY genom att skriva till SONY på den tillämpliga adressen för varje område eller land.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

IPTC Metadata Preset (Windows) Ladda ner IPTC Metadata Preset (Mac) Ladda ner
 • Version
  Windows : 1.4.00
  Mac : 1.4.00

Nedladdningen är gratis.