Sonyn PlayMemories Homen avulla voit hallita ja muokata valokuvia ja videoita tietokoneellasi.

Maksutta

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

TÄRKEÄÄ:

ENNEN KUIN KÄYTÄT OHJELMISTOA, OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLISESTI TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS (”LISENSSI”). KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN LISENSSIN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, ETTE VOI KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.

Tämä LISENSSI on laillisesti sitova sopimus sinun ja Sony Corporationin (”SONY”) välillä. Tämä LISENSSI sääntelee oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi liittyen SONYN ja/tai sen kolmansien lisenssinantajien (mukaan lukien SONYN konserniyhtiöt) ja näiden kulloistenkin konserniyhtiöiden (yhdessä ”KOLMANNET TOIMITTAJAT”) PlayMemories Home -ohjelmistoon, sisältäen SONYN toimittamat päivitykset/parannukset, kaiken painetun, verkko- tai kyseisen ohjelmiston muun sähköisen dokumentaation sekä kaikki kyseisen ohjelmiston toimiessaan luomat tiedostot (yhdessä ”OHJELMISTO”).

Huolimatta edellä sanotusta, mihin tahansa OHJELMISTOON sisältyvään sellaiseen ohjelmistoon, jota koskee erillinen loppukäyttäjän lisenssisopimus (sisältäen muttei rajoittuen GNU General Public License sekä GNU Lesser/Library General Public License -lisenssit), sovelletaan tällaista erillistä loppukäyttäjän lisenssisopimusta tämän LISENSSIN ehtojen sijasta siinä laajuudessa kuin tällainen erillinen loppukäyttäjän lisenssisopimus edellyttää (”POISSULJETTU OHJELMISTO”).

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS

OHJELMISTOON myönnetään käyttöoikeus, eikä sitä myydä. OHJELMISTO on tekijänoikeuden sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja kansainvälisten sopimusten suojaama.

TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki oikeudet ja omistusoikeus OHJELMISTOON (mukaan lukien muttei niihin rajoittuen kaikki OHJELMISTOON sisällytetyt kuvat, valokuvat, animaatiot, video, ääni, musiikki, teksti ja ”sovelmat”) kuuluvat SONYLLE tai yhdelle tai useammalle KOLMANNELLE TOIMITTAJALLE.

LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

SONY myöntää sinulle rajoitetun oikeuden käyttää OHJELMISTOA ainoastaan yhteensopivassa laitteessasi (”LAITE”) ja vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöäsi varten. SONY ja KOLMANNET TOIMITTAJAT nimenomaisesti pidättävät kaikki sellaiset oikeudet OHJELMISTOON (mukaan lukien muttei niihin rajoittuen kaikki immateriaalioikeudet), joita tällä LISENSSILLÄ ei erityisesti myönnetä sinulle.

EDELLYTYKSET JA RAJOITUKSET

Sinulla ei ole oikeutta kopioida, julkaista, muunnella, levittää, yrittää selvittää lähdekoodia, muuttaa, kääntää takaisin alkukielelle, dekompiloida tai purkaa OHJELMISTOA, kokonaan tai osittain, taikka luoda mitään johdannaisia teoksia OHJELMISTOSTA, ellei OHJELMISTO tarkoituksellisesti edistä kyseisten johdannaisten teosten luomista. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa tai kajota mihinkään OHJELMISTON digitaalisen sisällönhallinnan toiminnallisuuteen. Sinulla ei ole oikeutta ohittaa, muuttaa, tehdä merkityksettömäksi tai kiertää mitään OHJELMISTON toiminnoista tai suojauksista taikka OHJELMISTOON toiminnallisesti liittyvistä mekanismeista. Sinulla ei ole oikeutta erottaa mitään OHJELMISTON yksittäistä komponenttia käytettäväksi useammalla kuin yhdellä LAITTEELLA, ellei SONY nimenomaisesti ole sitä sallinut. Sinulla ei ole oikeutta poistaa, muuttaa, peittää tai turmella mitään OHJELMISTOSSA olevista tavaramerkeistä tai huomautuksista. Et saa jakaa, levittää, vuokrata, liisata, alilisensoida, luovuttaa, siirtää tai myydä OHJELMISTOA. Ohjelmiston, verkkopalveluiden tai muiden tuotteiden kuin OHJELMISTON, joista OHJELMISTON toiminta on riippuvainen, toimitus voi keskeytyä tai loppua toimittajien päätöksestä (ohjelmistotoimittajat, palvelun toimittajat tai SONY). SONY ja tällaiset toimittajat eivät takaa, että OHJELMISTO, verkkopalvelut, sisällöt tai muut tuotteet ovat jatkossa saatavilla tai toimivat ilman keskeytyksiä tai muutoksia.

POISSULJETTU OHJELMISTO JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTIT

Edellä myönnetystä rajoitetusta käyttöoikeudesta huolimatta hyväksyt, että OHJELMISTOON voi sisältyä POISSULJETTUJA OHJELMISTOJA. Tiettyihin POISSULJETTUIHIN OHJELMISTOIHIN voidaan soveltaa avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja (”Avoimen Lähdekoodin Komponentit”), joka tarkoittaa mitä tahansa ohjelmistolisenssejä, jotka Open Source Initiative on hyväksynyt avoimen lähdekoodin lisensseiksi tai mitä tahansa olennaisesti samanlaista lisenssejä, mukaan lukien muttei niihin rajoittuen mikä tahansa lisenssi, joka edellyttää kyseisellä lisenssillä lisensoidun ohjelmiston levittämisen ehtona, että levittäjä saattaa ohjelmiston saataville lähdekoodimuodossa. Selvittääksesi vaaditaanko julkistamista ja miltä osin, vieraile osoitteessa oss.sony.net/Products/Linux tai muulla SONYN määrittämällä verkkosivulla nähdäksesi OHJELMISTOON kulloinkin sisältyvien soveltuvien AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOMPONENTTIEN listan ja niiden käyttöön soveltuvat ehdot. Soveltuva kolmas osapuoli voi muuttaa kyseisiä ehtoja milloin tahansa ilman vastuuta sinua kohtaan. Siinä laajuudessa kuin POISSULJETTUUN OHJELMISTOON soveltuvat lisenssit sitä edellyttävät, kyseisten lisenssien ehtoja sovelletaan tämän LISENSSIN sijasta. Siinä laajuudessa kuin POISSULJETTUUN OHJELMISTOON soveltuvat lisenssit kieltävät mitkä tahansa tämän LISENSSIN mukaiset rajoitukset kyseisen POISSULJETUN OHJELMISTON osalta, ei kyseisiä rajoituksia sovelleta kyseiseen POISSULJETTUUN OHJELMISTOON. Siinä laajuudessa kuin Avoimen Lähdekoodin Komponentteihin soveltuvat lisenssit edellyttävät SONYN tarjoavan saataville OHJELMISTON yhteydessä lähdekoodia, tällainen tarjous tehdään tässä.

OHJELMISTON KÄYTTÖ TEKIJÄNOIKEUDELLA SUOJATTUJEN MATERIAALIEN KANSSA

OHJELMISTOA voi olla mahdollista käyttää toimestasi tarkastelemaan, tallentamaan, prosessoimaan ja/tai käyttämään sinun ja/tai kolmansien osapuolten luomaa sisältöä. Tällainen sisältö voi olla suojattu tekijänoikeudella, muilla immateriaalioikeutta koskevilla laeilla ja/tai sopimuksilla. Sitoudut käyttämään OHJELMISTOA ainoastaan noudattaen kaikkia tällaiseen sisältöön soveltuvia lakeja ja sopimuksia. Hyväksyt ja sitoudut siihen, että SONY voi ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin suojellakseen OHJELMISTON tallentaman, prosessoiman tai käyttämän sisällön tekijänoikeutta. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa valmistamiesi varmuuskopioiden ja palautuksien määrän laskeminen tiettyjen OHJELMISTON ominaisuuksien avulla, kieltäytyminen pyynnöstäsi mahdollistaa tietojen palauttaminen ja tämän LISENSSIN irtisanominen, mikäli käytät OHJELMISTOA laittomasti.

SISÄLTÖPALVELU

HUOMIOITHAN MYÖS, ETTÄ OHJELMISTO VOI OLLA SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI YHDESSÄ YHDESTÄ TAI USEAMMASTA SISÄLTÖPALVELUSTA (”SISÄLTÖPALVELU”) SAATAVISSA OLEVAN SISÄLLÖN KANSSA. PALVELUN KÄYTTÄMISEEN JA KYSEISEEN SISÄLTÖÖN SOVELLETAAN KYSEISEN SISÄLTÖPALVELUN PALVELUEHTOJA. JOS KIELTÄYDYT HYVÄKSYMÄSTÄ KYSEISIÄ EHTOJA, OHJELMISTON KÄYTTÖSI TULEE OLEMAAN RAJOITETTUA. Hyväksyt ja sitoudut siihen, että tietyn OHJELMISTON avulla saatavissa olevan sisällön ja palvelut voivat tuottaa kolmannet osapuolet, joihin SONYLLA ei ole määräysvaltaa. SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ INTERNET-YHTEYTTÄ. SISÄLTÖPALVELU VOIDAAN LAKKAUTTAA MILLOIN TAHANSA.

INTERNET-YHTEYDET JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT

Hyväksyt ja sitoudut siihen, että pääsy tiettyyn OHJELMISTON ominaisuuksiin voi edellyttää Internet-yhteyttä, josta olet yksin vastuussa. Lisäksi olet yksin vastuussa kaikista Internet-yhteyteesi liittyvistä kolmannen osapuolen maksuista, mukaan lukien muttei niihin rajoittuen Internet-palveluntarjoajan tai muiden yhteydentarjoajien veloitukset. OHJELMISTON toiminta voi olla rajoittunutta tai rajoitettua Internet-yhteytesi ja -palvelusi ominaisuuksista, kaistanleveydestä tai teknisistä rajoituksista riippuen. Kyseisen Internet-yhteyden toimittaminen, laatu ja turvallisuus ovat kyseistä palvelua toimittavan kolmannen osapuolen yksinomaisella vastuulla.

VIENTI- JA MUU SÄÄNTELY

Sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia asuinmaasi tai -alueesi vienti- ja jälleenvientirajoituksia sekä -sääntelyä, ja olemaan siirtämättä OHJELMISTOA tai valtuuttamatta siirtoa kiellettyyn maahan tai muutoin rikkoen tällaisia rajoituksia tai sääntelyä.

KORKEAN RISKIN KÄYTTÖ

OHJELMISTO ei ole vikasietoinen, eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi tai jälleenmyytäväksi online-valvontavälineenä vaarallisissa ympäristöissä, jotka vaativat virheetöntä toimintaa, kuten ydinvoimalat, lentokoneiden navigointi- tai viestintäjärjestelmät, lennonjohtojärjestelmät, elintoimintojen ylläpitämiseen tarkoitetut koneet tai asejärjestelmät, joissa OHJELMISTON virhe voisi johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon tai vakavaan fyysiseen tai ympäristövahinkoon ("KORKEAN RISKIN KÄYTTÖ”). SONY, kukin KOLMANSISTA TOIMITTAJISTA ja kukin niiden konserniyhtiöistä kieltäytyy nimenomaisesti antamasta mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, sitoumusta tai ehtoa soveltuvuudesta KORKEAN RISKIN KÄYTTÖÖN.

OHJELMISTON TAKUUN POISSULKEMINEN

Hyväksyt ja sitoudut siihen, että OHJELMISTON käyttö tapahtuu täysin omalla riskilläsi, ja että olet vastuussa OHJELMISTON käytöstä. OHJELMISTO tarjotaan "SELLAISENA KUIN SE ON”, ilman mitään takuuta, sitoumusta tai ehtoa.

SONY JA KUKIN KOLMANSISTA TOIMITTAJISTA (SONY ja kukin KOLMANSISTA TOIMITTAJISTA yhdessä tässä kohdassa "SONY”) POISSULKEVAT NIMENOMAISESTI KAIKKI NIMENOMAISET TAI EPÄSUORAT TAKUUT, SITOUMUKSET TAI EHDOT, SISÄLTÄEN MUTTEI RAJOITTUEN EPÄSUORAT TAKUUT LIITTYEN MYYNTIKELPOISUUTEEN, LOUKKAAMATTOMUUTEEN TAI SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA TAI ANNA MITÄÄN VAKUUTUSTA (A) SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTON KÄSITTÄMÄT TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIASI TAI ETTÄ NIITÄ PÄIVITETÄÄN, (B) SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO TOIMII OIKEIN TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ VIRHEET KORJATAAN, (C) SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO EI AIHEUTA VAHINKOA MUULLE OHJELMISTOLLE, LAITTEISTOLLE TAI TIEDOLLE, (D) SIITÄ, ETTÄ MIKÄÄN OHJELMISTO, VERKKOPALVELUT (MUKAAN LUKIEN INTERNET) TAI TUOTTEET (MUUT KUIN OHJELMISTO), JOISTA OHJELMISTON TOIMINTA RIIPPUU, PYSYVÄT SAATAVILLA, KESKEYTYMÄTTÖMINÄ TAI MUUTTAMATTOMINA, TAI (E) OHJELMISTON KÄYTTÖÄ TAI OHJELMISTON KÄYTÖN TULOKSIA KOSKIEN LIITTYEN OHJELMISTON OIKEELLISUUTEEN, TARKKUUTEEN, KÄYTTÖVARMUUTEEN TAI MUUHUN SELLAISEEN.

SONYN TAI SONYN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN INFORMAATIO TAI NEUVO EI SYNNYTÄ TAKUUTA, SITOUMUSTA TAI EHTOA TAI MILLÄÄN TAVOIN LISÄÄ TÄMÄN TAKUUN LAAJUUTTA. JOS OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIRHEELLISEKSI, VASTAAT KAIKISTA KUSTANNUKSISTA LIITTYEN TARPEELLISIIN KORJAUKSIIN, HUOLTOIHIN TAI VIRHEENKORJAUKSIIN. JOTKUT MAAT EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN.

VASTUUNRAJOITUS

SONY EIKÄ YKSIKÄÄN KOLMANSISTA TOIMITTAJISTA (SONY ja kukin KOLMANSISTA TOIMITTAJISTA yhdessä tässä kohdassa "SONY”) OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT NIMENOMAISEN TAI EPÄSUORAN TAKUUN RIKKOMISESTA, SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, HUOLIMATTOMUUDEN, ANKARAN VASTUUN TAI JONKIN MUUN OIKEUDELLISEN TEORIAN JOHDOSTA LIITTYEN OHJELMISTOON, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN VAHINGOT MENETETYISTÄ VOITOISTA, SAAMATTA JÄÄNEESTÄ LIIKEVAIHDOSTA, MENETETYISTÄ TIEDOISTA, KUTEN MYÖS VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTOA TAI SIIHEN LIITTYVIÄ LAITTEISTOJA EI OLE VOITU KÄYTTÄÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN KESKEYTYMISEEN KULUNEESTA AJASTA TAI LOPPUKÄYTTÄJÄN MENETETYSTÄ AJASTA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. JOKA TAPAUKSESSA NÄIDEN VASTUU JA KOKONAISVASTUU MINKÄ TAHANSA TÄMÄN LISENSSIN EHDON PERUSTEELLA ON RAJOITETTU TUOTTEESTA MAKSETTUUN SUMMAAN. JOTKUT MAAT EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN.

SUOSTUMUS EI-HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN, PAIKKATIEDOT, TIETOTURVA

Hyväksyt ja sitoudut siihen, että SONY ja sen konserniyhtiöt, kumppanit ja edustajat voivat lukea, kerätä, siirtää, käsitellä ja tallentaa tiettyä OHJELMISTOSTA kerättyä tietoa, mukaan lukien muttei rajoittuen tieto koskien (i) OHJELMISTOA ja (ii) sovellusohjelmistoja, sisältöjä ja oheislaitteita, jotka vuorovaikuttavat LAITTEESI ja OHJELMISTON kanssa (”Tieto”). Tieto sisältää, näihin kuitenkaan rajoittumatta: (1) yksilölliset LAITETTASI ja sen komponentteja koskevat tunnisteet, (2) LAITTEEN, OHJELMISTON ja niiden komponenttien toiminta, (3) LAITTEESI, OHJELMISTON ja LAITTEEN ja OHJELMISTON kanssa vuorovaikuttavien sovellusohjelmistojen, sisältöjen ja oheislaitteiden konfiguraatiot, (4) (x) OHJELMISTON ja (y) OHJELMISTON kanssa vuorovaikuttavien sovellusohjelmistojen, sisältöjen ja oheislaitteiden toiminnallisuuksien käyttö ja käytön tiheys ja (5) paikkatiedot alla olevan mukaisesti. SONY, sen konserniyhtiöt, kumppanit ja edustajat voivat käyttää ja luovuttaa Tietoa soveltuvien lakien mukaisesti parantaakseen tuotteitaan ja palvelujaan tai tarjotakseen tuotteita tai palveluita sinulle. Kyseinen käyttö sisältää, näihin kuitenkaan rajoittumatta: (a) OHJELMISTON toiminnallisuuksien hallinnan, (b) OHJELMISTON kehittämisen, huoltamisen, päivittämisen tai parantamisen, (c) SONYN ja muiden tahojen nykyisten ja tulevien tuotteiden ja palvelujen parantamisen, kehittämisen ja tehostamisen, (d) SONYN ja muiden tahojen tarjoamia tuotteita ja palveluja koskevan tiedon tarjoamisen sinulle, (e) soveltuvien lakien ja määräysten noudattamisen, ja (f) paikkaan perustuvien SONYN ja muiden tahojen palvelujen tuottamisen sinulle tarjotussa laajuudessa alla olevan mukaisesti. Lisäksi SONY pidättää oikeuden käyttää Tietoa suojatakseen itseään ja kolmansia osapuolia lainvastaiselta, rikolliselta tai vahingolliselta toiminnalta.

Tietyt OHJELMISTON kautta saatavissa olevat palvelut voivat olla riippuvaisia paikkatiedoista, mukaan lukien muttei siihen rajoittuen LAITTEEN maantieteellinen sijainti. Hyväksyt sen, että kyseisten palvelujen tuottamista varten SONY, KOLMANNET TOIMITTAJAT tai näiden kumppanit voivat kerätä, arkistoida, käsitellä ja käyttää kyseistä paikkatietoa, ja että kyseisiin palveluihin sovelletaan SONYN ja kyseisen kolmannen tahon tietosuojaperiaatteita. Käyttämällä jotakin tällaista palvelua vahvistat, että olet perehtynyt kyseiseen palveluun soveltuviin tietosuojaperiaatteisiin ja että hyväksyt kyseisen toiminnan.

SONY, sen konserniyhtiöt, kumppanit ja edustajat eivät tule tahallisesti käyttämään Tietoa OHJELMISTON omistajan tai käyttäjän yksilöimiseksi henkilökohtaisesti ilman tietoisuuttanne asiasta tai suostumustanne. Tiedon käyttämisessä noudatetaan SONYN tai kyseisen kolmannen tahon tietosuojaperiaatteita. Ota yhteyttä soveltuvaan alueen tai maan yhteysosoitteeseen SONYN ajantasaisen tietosuojaselosteen pyytämiseksi.

Ota yhteyttä soveltuviin kolmansiin tahoihin sellaisiin tietosuojaselosteisiin liittyen, jotka koskevat henkilöön liitettävissä olevia ja muita tietoja, jotka annat kolmannen tahon ohjelmistoja tai palveluja käyttäessäsi tai päästessäsi niihin.

Tietoa voidaan käsitellä, tallentaa tai siirtää SONYLLE, sen konserniyhtiöille tai edustajille, jotka sijaitsevat asuinvaltiosi ulkopuolella. Tietosuoja ja tietosuojalainsäädäntö tietyissä maissa ei ehkä tarjoa samanasteista suojaa kuin asuinvaltiosi ja sinulla voi olla vähemmän laillisia oikeuksia liittyen Tietoon, jota käsitellään, tallennetaan tai jota siirretään kyseisiin maihin. SONY pyrkii kohtuudella suorittamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet oikeudettoman Tietoon pääsyn tai luovuttamisen estämiseksi, mutta ei takaa poistavansa kaikkea riskiä kyseisen Tiedon väärinkäytöstä.

AUTOMAATTINEN PÄIVITYSOMINAISUUS

SONY tai KOLMANNET TOIMITTAJAT voivat ajoittain automaattisesti päivittää tai muutoin muunnella OHJELMISTOA sisältäen muttei rajoittuen turvallisuustoimintojen kehittämiseksi, virheiden korjaamiseksi ja toimintojen parantamiseksi samanaikaisesti kun olet yhteydessä SONYN tai kolmansien osapuolten palvelimien kanssa tai muutoin. Tällaiset päivitykset tai muutokset voivat poistaa tai muuttaa OHJELMISTON ominaisuuksien luonnetta tai muita seikkoja OHJELMASSA, mukaan lukien muttei rajoittuen sellaiset toiminnot, joista olet riippuvainen. Hyväksyt ja sitoudut siihen, että tässä kuvattujen toimien toteuttaminen on SONYN yksinomaisessa päätäntävallassa, ja että SONY saattaa asettaa OHJELMISTON käytön jatkamisen edellytykseksi sen, että asennat tai hyväksyt kokonaisuudessaan kyseiset päivitykset tai muutokset. Kaikkien päivitysten/muutosten katsotaan muodostavan osan tämän LISENSSIN tarkoittamaa OHJELMISTOA. Hyväksymällä tämän LISENSSIN annat suostumuksesi tällaisiin päivityksiin/muutoksiin.

KOKO SOPIMUS, LUOPUMINEN, OSITTAISPÄTEMÄTTÖMYYS

Tämä LISENSSI ja SONYN tietosuojaseloste, sellaisena kuin ne kulloinkin muutettuna ovat, muodostavat yhdessä sinun ja SONYN välisen OHJELMISTOA koskevan sopimuskokonaisuuden. SONYN laiminlyönti vedota tai panna täytäntöön jokin tämän LISENSSIN mukaisista oikeuksista tai ehdoista ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Jos jokin osa tästä LISENSSISTÄ katsotaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sovelletaan kyseistä ehtoa niin pitkälle kuin sallittua tämän LISENSSIN tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut osat säilyvät voimassa täysimääräisinä.

SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

Tähän LISENSSIIN ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Tähän LISENSSIIN sovelletaan Japanin lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki tästä LISENSSISOPIMUKSESTA johtuvat riitaisuudet kuuluvat Japanissa sijaitsevan Tokion alioikeuden (Tokyo District Court) yksinomaiseen toimivaltaan, ja osapuolet suostuvat täten kyseisten tuomioistuinten toimivaltaan.

OIKEUSKEINOT

Mistään tähän LISENSSIIN sisältyvästä vastakkaisesta toteamuksesta huolimatta hyväksyt ja sitoudut siihen, että tämän SOPIMUKSEN rikkominen tai sen noudattamatta jättäminen sinun puoleltasi aiheuttaa SONYLLE sellaista korvaamatonta vahinkoa, jota rahallinen korvaus ei riitä hyvittämään, ja suostut siihen, että SONY voi hakea sellaista kielto- tai suoritustuomiota, jota SONY pitää tarpeellisena tai sopivana kyseisissä olosuhteissa. SONY voi myös ryhtyä mihin tahansa oikeudellisiin tai teknisiin keinoihin tämän LISENSSIN rikkomisen estämiseksi ja/tai sen täytäntöön panemiseksi, mukaan lukien muttei siihen rajoittuen välitön OHJELMISTON käyttösi päättäminen, jos SONY uskoo sille kuuluvassa yksinomaisessa päätäntävallassaan, että rikot tai aiot rikkoa tätä LISENSSIÄ. Nämä keinot ovat olemassa muiden SONYLLE mahdollisesti lain, kohtuuden tai sopimuksen mukaan kuuluvien oikeuskeinojen lisäksi.

PÄÄTTÄMINEN

Rajoittamatta mitään muita sille kuuluvia oikeuksia, SONY voi päättää tämän LISENSSIN, jos et noudata jotakin sen ehdoista. Tällaisen päättymisen yhteydessä sinun tulee: (i) lopettaa kokonaan OHJELMISTON käyttö ja tuhota kaikki sen kopiot; ja (ii) noudattaa alla olevan kohdan ”Tileihin liittyvät velvollisuutesi” vaatimuksia.

MUUTOKSET

SONY VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA YKSINOMAISEN PÄÄTÄNTÄVALTANSA PUITTEISSA TÄMÄN LISENSSIN MITÄ TAHANSA EHTOJA LAITTAMALLA ILMOITUKSEN SONYN MÄÄRITTÄMÄLLE VERKKOSIVULLE, SÄHKÖPOSTI-ILMOITUKSELLA ILMOITTAMAASI SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN, ANTAMALLA ILMOITUKSEN OSANA PROSESSIA, JOLLA SAAT PARANNUKSIA/PÄIVITYKSIÄ, TAI TEKEMÄLLÄ ILMOITUKSEN MILLÄ TAHANSA MUULLA LAILLISESTI TUNNUSTETTAVALLA ILMOITTAMISTAVALLA. Mikäli et hyväksy muutosta, sinun tulee ottaa viipymättä yhteyttä SONYYN ohjeita varten. Mikäli jatkat OHJELMISTON käyttöä edellä tarkoitetun ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, sinun katsotaan toiminnallasi hyväksyneen ja sitoutuneen kyseiseen muutokseen.

KOLMANNET EDUNSAAJAT

Jokaista KOLMATTA TOIMITTAJAA pidetään nimenomaisesti tämän LISENSSIN tarkoitettuina kolmansina edunsaajina, ja näillä on oikeus panna tämän LISENSSIN ehdot täytäntöön kyseisen tahon OHJELMISTON osalta.

TILEIHIN LIITTYVÄT VELVOLLISUUTESI

Jos palautat LAITTEESI sen ostopaikkaan, myyt tai muutoin siirrät LAITTEESI tai jos tämä LISENSSI päätetään, sinun tulee poistaa OHJELMISTO LAITTEELTA ja poistaa kaikki tilit, jotka olet saattanut luoda LAITTEELLE tai joita voi käyttää OHJELMISTON avulla. Olet yksin vastuussa SONY-tiliesi tai kolmansilla tahoilla olevien tiliesi ja LAITTEEN KÄYTTÖÖSI liittyvien käyttäjätunnusten ja salasanojen luottamuksellisuuden säilyttämisestä.

Jos sinulla on kysyttävää tähän LISENSSIIN liittyen, voit ottaa yhteyttä SONYYN kirjoittamalla SONYLLE soveltuvaan alueen tai maan yhteysosoitteeseen.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT:

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("LICENSAVTAL") NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÅR DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

Detta LICENSAVTAL är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Sony Corporation ("SONY"). LICENSAVTALET reglerar dina rättigheter och skyldigheter avseende PlayMemories Home programvaran från SONY och/eller dess tredjepartslicensgivare (inklusive SONYs närstående bolag) och deras respektive närstående bolag (gemensamt "TREDJEPARTSLEVERANTÖRER"), tillsammans med eventuella uppdateringar/uppgraderingar tillhandahållna av SONY, allt tryckt material, online eller elektroniskt material som tillhandahållits i samband därmed och alla datafiler som skapats vid användning av programvaran (gemensamt "PROGRAMVARAN").

Oaktat vad som stadgats ovan, ska all programvara i PROGRAMVARAN som regleras av ett separat licensavtal för slutanvändare (inklusive, men inte begränsat till, GNU General Public license och Lesser/Library General Public License) omfattas av sådant separat licensavtal för slutanvändare istället för villkoren i detta LICENSAVTAL i den utsträckning som krävs under det separata licensavtalet ("EXKLUDERAD PROGRAMVARA").

PROGRAMVARULICENS

PROGRAMVARAN säljs inte, den licensieras. PROGRAMVARAN skyddas av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga lagar och internationella konventioner.

UPPHOVSRÄTT

All rätt och äganderätt i och till PROGRAMVARAN (inklusive, men inte begränsat till, samtliga bilder, fotografier, animeringar, video, ljud, musik, text och "applets" inkorporerade i PROGRAMVARAN) ägs av SONY eller en eller flera av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA.

BEVILJANDE AV LICENS

SONY ger dig en begränsad licens att använda PROGRAMVARAN endast tillsammans med din kompatibla enhet ("ENHET") och endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. SONY och TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, alla immaterialrättsliga rättigheter) i och till PROGRAMVARAN som LICENSAVTALET inte särskilt beviljar dig.

KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR

Du får inte kopiera, publicera, anpassa, omfördela, försöka härleda källkod, ändra, bakåtkompilera (reverse engineer), nedmontera eller ta isär någon del av PROGRAMVARAN, vare sig helt eller delvis, eller skapa något arbete som är härlett från PROGRAMVARAN såvida inte sådant härlett arbete avsiktligen möjliggörs av PROGRAMVARAN. Du får inte ändra eller modifiera någon funktion för hantering av de digitala rättigheterna i PROGRAMVARAN. Du får inte undvika, modifiera, upphäva eller kringgå någon av PROGRAMVARANS funktioner eller skydd eller andra mekanismer som är operativt kopplade till PROGRAMVARAN. Du får inte separera någon individuell komponent av PROGRAMVARAN för användande på mer än en ENHET om inte SONY gett sitt uttryckliga tillstånd därtill. Du får inte avlägsna, dölja eller göra några varumärken eller meddelanden på PROGRAMVARAN oläsliga. Du får inte dela, distribuera, hyra, hyra ut, licensiera i andra hand, överlåta, överföra eller sälja PROGRAMVARAN. Programvara, nätverkstjänster eller andra produkter än PROGRAMVARAN vilka PROGRAMVARANS prestation är beroende av, kan utsättas för avbrott eller upphöra allt efter leverantörens eget gottfinnande (programvaruleverantörer, serviceleverantörer eller SONY). SONY och nämnda leverantörer garanterar inte att PROGRAMVARAN, nätverkstjänster, innehåll eller andra produkter kommer fortsätta vara tillgängliga eller att de kommer fungera utan avbrott eller ändringar.

EXKLUDERAD PROGRAMVARA OCH ÖPPNA KÄLLKODSKOMPONENTER

Oaktat den begränsat beviljade licensen ovan, bekräftar du att PROGRAMVARAN kan innehålla EXKLUDERAD PROGRAMVARA. Viss EXKLUDERAD PROGRAMVARA kan omfattas av öppna källkodslicenser ("Öppna källkodskomponenter") vilket innebär att alla programvarulicenser som godkänts som öppna källkodslicenser av Open Source Initiative eller väsentligen liknande licenser, inklusive, men inte begränsat till, licenser vilka, som villkor för att programvaran som är licensierad under sådan licens ska få distribueras, kräver att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat. Om och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs, vänligen besök oss.sony.net/Products/Linux eller annan av SONY designerad webbplats för en förteckning över tillämpliga ÖPPNA KÄLLKODSKOMPONENTER inkluderade i PROGRAMVARAN från tid till annan, och tillämpliga allmänna villkor för dess användning. Sådana allmänna villkor kan ändras när som helst av tillämplig tredje part utan ansvar gentemot dig. I den utsträckning som krävs av de licenser som omfattar den EXKLUDERADE PROGRAMVARAN, ska villkoren för nämnda licens tillämpas istället för LICENSAVTALET. I den utsträckning licensvillkoren för EXKLUDERAD PROGRAMVARA förhindrar begränsningar i detta LICENSAVTAL avseende sådan EXKLUDERAD PROGRAMVARA, ska sådana restriktioner inte tillämpas på den EXKLUDERADE PROGRAMVARAN. I den utsträckning de licensvillkor som tillämpas på de Öppna Källkodskomponenterna kräver att SONY lämnar ett erbjudande om att tillhandahålla källkod i samband med PROGRAMVARAN, görs sådant erbjudande härmed.

ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN MED UPPHOVSRÄTTSKYDDAT MATERIAL

PROGRAMVARAN kan vara kapabel att användas av dig för att se, lagra, behandla och/eller använda innehåll skapat av dig och/eller tredje part. Sådant innehåll kan vara skyddat av upphovsrätt, andra immaterialrättsliga lagar och/eller avtal. Du åtar att endast använda PROGRAMVARAN i enlighet med alla lagar och avtal som är tillämpliga på sådant innehåll. Du accepterar att SONY kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda upphovsrätten till det innehåll som lagrats, behandlats eller använts av PROGRAMVARAN. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, att räkna hur ofta du säkerhetskopierar eller återställer med hjälp av vissa av PROGRAMVARANS funktioner, vägran att acceptera din begäran om möjlighet att återställa data samt uppsägning av detta LICENSAVTAL för det fall du använder PROGRAMVARAN på otillåtet sätt.

INNEHÅLLSTJÄNST

VÄNLIGEN NOTERA ATT PROGRAMVARAN OCKSÅ KAN VARA AVSEDD ATT ANVÄNDAS MED INNEHÅLL TILLGÄNGLIGT GENOM EN ELLER FLERA INNEHÅLLSTJÄNSTER ("INNEHÅLLSTJÄNST"). ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN OCH SÅDANT INNEHÅLL REGLERAS AV VILLKOREN FÖR INNEHÅLLSTJÄNSTEN. OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN KOMMER DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ATT VARA BEGRÄNSAD. Du accepterar och bekräftar att visst innehåll och vissa tjänster som är tillgängliga via PROGRAMVARAN kan vara tillhandahållna av tredje part över vilken/vilka SONY inte har någon kontroll. ANVÄNDNING AV INNEHÅLLSTJÄNSTEN KRÄVER INTENETUPPKOPPLING. INNEHÅLLSTJÄNSTEN KAN AVBRYTAS NÄR SOM HELST.

INTERNETUPPKOPPLING OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER

Du accepterar och bekräftar att åtkomst till vissa PROGRAMVARORS funktioner kan behöva en internetuppkoppling vilken du ensam är ansvarig för. Vidare är du ensamt ansvarig för betalning av alla tredjepartsavgifter avseende din internetuppkoppling, inklusive, men inte begränsat till, internetleverantörer eller avgifter för användande. Driften av PROGRAMVARAN kan vara begränsad eller inskränkt beroende av kapacitet, bandbredd eller tekniska begränsningar på din internetuppkoppling och tjänst. Den tredje part som tillhandahåller sådan internetuppkoppling är ensamt ansvarig för underhållet av, kvaliteten på och säkerheten hos denna tjänst.

EXPORT OCH ANDRA BESTÄMMELSER

Du bekräftar att följa alla tillämpliga export- och vidareexportrestriktioner och bestämmelser för det område eller land som du bor i, och att inte överföra eller tillåta överföring av PROGRAMVARAN till ett otillåtet land eller på annat sätt handla i strid mot sådana restriktioner eller bestämmelser.

VERKSAMHETER FÖRENADE MED HÖG RISK

PROGRAMVARAN är inte feltolerant och är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller återförsäljning som online-kontrollutrustning i farliga miljöer som kräver felfri prestanda, såsom drift av kärnkraftsanläggningar, navigering av eller kommunikationssystem i flygplan, flygplansledning, livsuppehållande apparater eller vapensystem där fel i PROGRAMVARAN kan leda till dödsfall, personskada eller allvarlig fysik skada eller miljöskada ("HÖGRISKVERKSAMHETER"). SONY, TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA samt vart och ett av deras respektive närstående bolag friskriver sig uttryckligen från alla uttryckliga eller underförstådda garantier, skyldigheter eller villkor avseende lämplighet för HÖGRISKVERKSAMHETER.

INGEN GARANTI AVSEENDE PROGRAMVARAN

Du accepterar och bekräftar att användning av PROGRAMVARAN sker helt på din egen risk och att du är ansvarig för användningen av PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK" utan garanti, skyldigheter eller villkor av något slag.

SONY OCH VAR OCH EN AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA (för ändamålet med detta avsnitt ska SONY och var och en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA gemensamt benämnas "SONY") FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER VILLKOR, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, FRÅNVARO AV RÄTTIGHETSINTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SONY GARANTERAR INTE ELLER STÄLLER NÅGRA VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER (A) ATT FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN KOMMER MÖTA DINA KRAV ELLER VARA UPPDATERADE, (B) ATT DRIFTEN AV PROGRAMVARAN KOMMER VARA KORREKT ELLER FELFRI ELLER ATT NÅGRA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, (C) ATT PROGRAMVARAN INTE KOMMER SKADA NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, HÅRDVARA ELLER DATA, (D) ATT NÅGON PROGRAMVARA, NÄTVERKSTJÄNST (INKLUSIVE INTERNET) ELLER PRODUKT (FÖRUTOM PROGRAMVARAN) PÅ VILKEN PROGRAMVARANS PRESTANDA ÄR BEROENDE KOMMER FORTSÄTTA VARA TILLGÄNGLIG, UTAN AVBROTT ELLER OFÖRÄNDRAD, OCH (E) AVSEENDE ANVÄNDNING ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN VAD GÄLLER DESS RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER NÅGOT ANNAT.

INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM GES AV SONY ELLER EN BEHÖRIG FÖRETRÄDARE FÖR SONY SKA UTGÖRA EN GARANTI, SKYLDIGHET ELLER VILLKOR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTÖKA OMFATTNINGEN AV DENNA GARANTI. SKULLE PROGRAMVARAN VISA SIG VARA DEFEKT ÅTAR DU DIG ATT STÅ FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVAN NÄMNDA FRISKRIVNINGAR KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SONY OCH VAR OCH EN AV TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA (för ändamålet med detta avsnitt ska SONY och var och en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA gemensamt benämnas "SONY") ANSVARAR INTE FÖR NÅGON INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA FÖR BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, AVTALSBROTT, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN RÄTTSLIG GRUND HÄNFÖRLIG TILL PROGRAMVARAN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ GRUND AV VINSTBORTFALL, INTÄKTSBORTFALL, FÖRLUST AV DATA, FÖRLORAD ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON TILLHÖRANDE HÅRDVARA, DRIFTSTOPP OCH ANVÄNDARES TID, OAVSETT OM NÅGON AV DEM HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER SKA DERAS SAMMANLAGDA ANSVAR ENLIGT BESTÄMMELSERNA I DETTA LICENSAVTAL VARA BEGRÄNSADE TILL DET FAKTISKA BELOPP SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANNÄMNDA FRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

SAMTYCKE TILL ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION, PLATSDATA OCH DATASÄKERHET

Du accepterar och bekräftar att SONY och dess närstående bolag, partners och agenter får läsa, samla in, överlåta, bearbeta och lagra viss information insamlad från PROGRAMVARAN, inklusive, men inte begränsat till, information angående (i) PROGRAMVARAN och (ii) programvaruapplikationerna, innehåll och kringutrustning som interagerar med din ENHET och PROGRAMVARAN ("Information"). Information inkluderar, men är inte begränsad till:

(1) unika identifierare relaterade till din ENHET och dess komponenter; (2) prestandan hos ENHETEN, PROGRAMVARAN och deras komponenter; (3) konfigureringar av din ENHET, PROGRAMVARAN och programvaruapplikationer, innehåll och kringutrustning som interagerar med ENHETEN och PROGRAMVARAN; (4) användning och användningsfrekvens av funktionerna hos (x) PROGRAMVARAN, och (y) programvaruapplikationerna, innehåll och kringutrustning som interagerar med PROGRAMVARAN; och (5) platsdata, såsom anges nedan. SONY och dess närstående bolag, partners och agenter får använda och lämna ut Information i enlighet med tillämplig lag i syfte att förbättra sina produkter och tjänster eller för att tillhanda produkter och tjänster till dig. Sådan användning inkluderar, men är inte begränsad till att: (a) administrera funktionaliteten hos PROGRAMVARAN; (b) förbättra, ge service, uppdatera och uppgradera PROGRAMVARAN; (c) förbättra och utveckla nuvarande och framtida produkter och tjänster från SONY och andra parter; (d) tillhandahålla dig med information om produkter och tjänster som SONY och andra parter erbjuder; (e) följa tillämpliga lagar eller bestämmelser; och (f) i den utsträckning det erbjuds, tillhandahålla dig med platsbaserade tjänster från SONY och andra parter, såsom anges nedan. Dessutom förbehåller sig SONY rätten att använda Information för att skydda sig själv och tredje part från olagligt, brottsligt eller skadligt beteende.

Vissa tjänster som är tillgängliga genom PROGRAMVARAN kan förlita sig på platsinformation, inklusive, men inte begränsat till, det geografiska läget av ENHETEN. Du bekräftar att för syftet att tillhandahålla sådana tjänster får SONY, TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA och deras partners samla in, lagra, behandla och använda sådan platsinformation samt att sådana tjänster regleras i enlighet med SONYs eller aktuell tredje parts personuppgiftspolicy. Genom användning av sådan tjänst bekräftar du att du har läst tillämplig personuppgiftspolicy för tjänsten och samtycker till sådan verksamhet.

SONY, dess närstående bolag, partners och agenter kommer inte att avsiktligen använda Information i syfte att personligen identifiera ägare eller användare av PROGRAMVARAN utan din vetskap eller ditt medgivande. All användning av Information kommer att ske i enlighet med SONYs eller tredje parts personuppgiftspolicy. Vänligen kontakta tillämplig kontaktadress för varje område eller land för SONYs aktuella personuppgiftspolicy.

Vänligen kontakta tillämplig tredje part angående deras personuppgiftspolicy vilken rör personlig och annan information som du tillhandahållit när du använder eller får tillgång till tredje parts programvara eller tjänst.

Information kan komma att behandlas, lagras eller överföras till SONY, dess närstående bolag eller agenter vilka är baserade i länder utanför det land där du är bosatt. Personuppgifts- och informationsskyddslagar i vissa länder kanske inte erbjuder samma skyddsnivå som i det land där du är bosatt och du kan ha färre juridiska rättigheter med avseende på Information som är behandlad och lagrad i, eller har överförts till, sådana länder. SONY kommer vidta skäliga ansträngningar för att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller avslöjande av Information, men garanterar inte att det kommer att eliminera all risk för missbruk av sådan Information.

FUNKTION FÖR AUTOMATISK UPPDATERING

SONY eller TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA kan från tid till annan automatiskt uppdatera eller på annat sätt göra ändringar i PROGRAMVARAN, inklusive, men inte begränsat till, i syfte att förbättra säkerhetsfunktioner, korrigera fel och förbättra funktioner, vid tidpunkter då du interagerar med SONYs eller tredje parts servrar, eller vid annat tillfälle. Sådana uppdateringar eller ändringar kan avlägsna eller förändra karaktären på funktionerna eller andra aspekter hos PROGRAMVARAN, inklusive, men inte begränsat till, funktioner som du förlitar dig på. Du accepterar och bekräftar att sådana aktiviteter kan ske helt enligt SONYs gottfinnande och att SONY kan villkora fortsatt användning av PROGRAMVARAN av att du fullständigt installerar eller accepterar sådana uppdateringar eller ändringar. Samtliga uppdateringar/ändringar ska anses vara, och ska utgöra del av, PROGRAMVARAN i det avseende som följer av detta LICENSAVTAL. Genom att acceptera detta LICENSAVTAL godkänner du sådana uppdateringar/ändringar.

FULLSTÄNDIG REGLERING, AVSTÅENDE, BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Detta LICENSAVTAL och SONYs personuppgiftspolicy, såsom justerade och ändrade från tid till annan, utgör tillsammans hela avtalet mellan dig och SONY vad avser PROGRAMVARAN. Om SONY underlåter att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse under detta LICENSAVTAL ska det inte utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse. Om någon del av detta LICENSAVTAL förklaras ogiltig, lagstridig eller icke verkställbar, ska den bestämmelsen tillämpas i så stor utsträckning det är tillåtet för att bibehålla syftet med detta LICENSAVTAL. Övriga delar ska äga fortsatt tillämpning full ut.

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIGHET

Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ska inte tillämpas på detta LICENSAVTAL. Detta LICENSAVTAL ska regleras av japansk lag, utan tillämpning av lagvalsbestämmelser. Tvist som uppstår med anledning av detta LICENSAVTAL ska exklusivt avgöras av Tokyos tingsrätt i Japan, och parterna samtycker härmed till valet av plats och dessa domstolars behörighet.

SKÄLIG ERSÄTTNING

Oaktat om det anges något annat i detta LICENSAVTAL, accepterar och bekräftar du att varje överträdelse eller åsidosättande av detta LICENSAVTAL av dig kommer orsaka oersättlig skada för SONY, för vilket skadestånd är otillräckligt, och du samtycker till att SONY utverkar varje föreläggande eller rättsmedel som SONY anser nödvändigt eller lämpligt givet omständigheterna. SONY kan också vidta rättliga eller tekniska åtgärder för att förebygga överträdelse av och/eller för att verkställa detta LICENSAVTAL, inklusive, men inte begränsat till, omedelbar uppsägning av din användning av PROGRAMVARAN, för det fall SONY efter eget gottfinnande anser att du bryter mot eller avser att bryta mot detta LICENSAVTAL. Dessa rättsmedel är i tillägg till de övriga rättsmedel som står SONY till buds enligt lag, övriga rättsprinciper eller avtal.

UPPSÄGNING

Utan att det påverkar någon av SONYs andra rättigheter har SONY rätt att säga upp detta LICENSAVTAL om du inte följer dess villkor. Vid sådan uppsägning måste du: (i) upphöra med allt användande samt förstöra alla exemplar av PROGRAMVARAN; (ii) uppfylla kraven nedan i avsnitt "Ansvar för ditt konto".

ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

SONY FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE, ÄNDRA VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL OCH ATT MEDDELA SÅDANA ÄNDRINGAR PÅ EN AV SONY DESIGNERAD WEBBPLATS, GENOM EPOSTMEDDELANDE TILL DEN E-POSTADRESS SOM DU TILLHANDAHÅLLIT, GENOM MEDDELANDE I SAMBAND MED DEN PROCESS GENOM VILKEN DU ERHÅLLER UPPDATERINGAR/UPPGRADERINGAR ELLER GENOM ANNAN JURIDISKT ERKÄND MEDDELANDEFORM. Om du inte samtycker till ändringar ska du omgående kontakta SONY för instruktioner. Genom att fortsätta använda PROGRAMVARAN efter den dag då du meddelats om sådana ändringar samtycker du till att vara bunden av sådana ändringar.

BERÄTTIGAD TREDJE PART

Var och en av TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNA är en uttryckligt berättigad tredje part och ska äga rätt att verkställa alla bestämmelser i detta LICENSAVTAL vad avser dennes PROGRAMVARA.

ANSVAR FÖR DITT KONTO

Om du skulle återlämna din ENHET till dess inköpsställe, sälja eller på annat sätt överlåta din ENHET, eller om detta LICENSAVTAL sägs upp, är du ansvarig för och måste avinstallera PROGRAMVARAN från ENHETEN och radera eventuella konton som du har skapat på ENHETEN eller som är tillgängliga genom PROGRAMVARAN. Du är ensamt ansvarig för att upprätthålla sekretessen avseende konton du har hos SONY eller tredje part samt alla användarnamn och lösenord som är knutna till DIN ANVÄNDNING AV ENHETEN.

Om du har några frågor avseende detta LICENSAVTAL kan du kontakta SONY genom att skriva till SONY på den tillämpliga adressen för varje område eller land.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT DIRECTX END USER RUNTIME

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
* updates,
* supplements,
* Internet-based services, and
* support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.
If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the software on your devices.
2. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. You may not * work around any technical limitations in the software;
* reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;
* make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
* publish the software for others to copy;
* rent, lease or lend the software;
* transfer the software or this agreement to any third party; or
* use the software for commercial software hosting services.
3. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software.
4. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for your internal, reference purposes.
5. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
6. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.
7. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support services.
8. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b. Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.
9. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.
10. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS UNDER YOUR LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
11. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES.
This limitation applies to
* anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and
* claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.

Asennusmenettely

  1. Lataa PlayMemories Home Downloader (PMH_Downloader.exe) haluamaasi sijaintiin, kuten työpöydälle, ja käynnistä ladattu tiedosto kaksoisnapsauttamalla sitä.
  2. Kytke virta kameraan, jota haluat käyttää, ja yhdistä se tietokoneeseen USB-kaapelilla. Kun yhteys on muodostettu, napsauta [Seuraava]. PlayMemories Home -asennusohjelma ladataan Internetistä ja käynnistetään.
  3. Kun [Tervetuloa PlayMemories Home -asennusohjelmaan] tulee esiin, napsauta [Seuraava] ja asenna PlayMemories Home noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kun päivität versiota 6.0 aiemmasta versiosta, jotkin toiminnot eivät ole enää käytettävissä.
Lisätietoja päivityksen sisältöilmoituksesta.

PlayMemories Home -versio 5.5 (32-bittinen käyttöjärjestelmäversio) ei ole enää ladattavissa 31.3.2020 lähtien.
Action Cam Movie Creator ei ole enää ladattavissa 31.3.2022 lähtien.

Seuraavia laitteita ei tueta:
ILCE-1, ILCE-9M3, ILCE-7RM5, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7CR, ILCE-7CM2, ILCE-7C, ZV-E1, ILCE-6700, ZV-E10, ZV-1F, ZV-1M2, ILME-FX6, ILME-FX30, ILME-FX3

PlayMemories Homen tuki täällä

Suositeltu tietokoneympäristö täällä

PlayMemories Home Frequently Asked Questions here

Lataa Mac-versio tästä

Uutta

Järjestä valokuvat omien mieltymystesi mukaisesti

Vaikka valokuvia tuotaisiin suurikin määrä, valokuvat/videot voidaan näyttää siistinä luettelona, jossa ne on eroteltu käytetyn kameran tai linssin perusteella. Luettelonäyttöä voidaan käyttää kansionäkymän sijaan, jolloin löydät valokuvasi helposti.

[Tuo/Vie]

Käytännöllinen tietojen tallentamiseen ja jakamiseen

Valokuvien ja videoiden tuomisen ja viemisen lisäksi
voit myös koostaa levykkeitä ja tulostaa kuvia.

[Muokkaaminen/Pysäytyskuva]

Käytettävissäsi on muokkaamisen perustyökalut

Voit helposti korjata valokuvien punaiset silmät ja rajata valokuvia. Lisäksi voit helposti leikata ja yhdistää videoita
ja luoda niistä pysäytyskuvia.

[Muokkaaminen/Video]

Luo monesta näkymästä koostuvia videoita helposti

Voit luoda monista näkymistä koostuvia videoita yhdistämällä
enintään 4 kameran taltioimaa kuvaa yhdeksi kuvaksi.

※Toimintojen käytettävyys riippuu maastasi ja alueestasi.