Med Sonys PlayMemories Home kan du administrere og redigere bilder og videoer på din PC.

Gratis

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER

VIKTIG:

LES DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER (“AVTALEN”) NØYE FØR PROGRAMVAREN TAS I BRUK. VED BRUK AV PROGRAMVAREN AKSEPTERES VILKÅRENE I AVTALEN. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER AVTALENS VILKÅR KAN PROGRAMVAREN IKKE TAS I BRUK.

Avtalen er rettslig bindende mellom deg og Sony Corporation (“SONY”). Avtalen styrer dine rettigheter og forpliktelser når det gjelder PlayMemories Home programvare som tilhører Sony og/eller selskapets lisensutstedere (inkludert SONYs tilknyttede selskap) og deres tilknyttede selskap (“TREDJEPARTSLEVERANDØRER”), i tillegg til enhver oppdatering/oppgradering fra SONY, enhver trykket, on-line eller annen elektronisk dokumentasjon til slik programvare og enhver datafil som er et resultat av bruk av slik programvare (“PROGRAMVAREN”).

Til tross for det foregående skal bruk av programvare i PROGRAMVAREN som omfattes av en egen lisensavtale for sluttbrukere (inkludert, men ikke begrenset til, GNU General Public license og Lesser/library General Public License) reguleres av den relevante avtalen, istedenfor AVTALEN, så langt det følger av den relevante sluttbrukeravtalen (“UTELATT PROGRAMVARE”).

PROGRAMVARE LISENS

PROGRAMVAREN lisensieres, og overdras ikke, til deg. PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrett og andre lover og internasjonale traktater om immaterielle rettigheter.

OPPHAVSRETT

Alle rettigheter til PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke begrenset til bilder, foto, animasjon, video, lyd, tekst og “applets” som er inkorporert i programvaren) innehas av SONY eller en eller flere av TREDJEPARTSLEVERANDØRENE.

LISENS

SONY gir deg en begrenset lisens til å bruke PROGRAMVAREN bare på ditt kompatible utstyr (“UTSTYR”) og bare til privat bruk. Sony og TREDJEPARTSLEVERANDØRENE forbeholder seg alle rettigheter og interesser (inkludert, men ikke begrenset til immaterielle rettigheter) til og i PROGRAMVAREN, som ikke AVTALEN spesielt gir deg.

KRAV OG BEGRENSNINGER

Du skal ikke, verken helt eller delvis, kopiere, publisere, bearbeide, re-distribuere, forsøke å utlede kildekoden fra, endre, reversere, dekompilere eller demontere PROGRAMVAREN eller skape noen avledede verk fra eller av PROGRAMVAREN, med mindre det i PROGRAMVAREN med hensikt legges til rette for at det skapes avledede verk. Du skal ikke endre eller påvirke PROGRAMVARENs funksjonalitet for digital rettighetsstyring. Du skal ikke omgå, endre, oppheve eller tilintetgjøre noen av funksjonene eller beskyttelsesmekanismene i PROGRAMVAREN eller noen andre mekanismer som er operativt tilkoblet PROGRAMVAREN. Du skal ikke skille ut noen individuell del/komponent av PROGRAMVAREN for bruk på mer enn ett UTSTYR, med mindre Sony uttrykkelig har samtykket til dette. Du kan ikke fjerne, forandre, tildekke eller viske bort noe varemerke eller tekst på PROGRAMVAREN. Du kan ikke dele, distribuere, leie, lease, viderelisensiere, tildele, overføre eller selge PROGRAMVAREN. Programvare, nettjenester eller andre produkter enn PROGRAMVARE som PROGRAMVAREN er avhengig av for å fungere kan bli avbrutt eller stanset etter leverandørens skjønn (programvareleverandører, tjenesteleverandører, eller Sony). Sony og slike leverandører garanterer ikke at PROGRAMVAREN, nettjenester, innhold eller andre produkt vil fortsette å være tilgjengelige, eller at disse vil fungere uten avbrudd eller endring.

IKKE OMFATTET SOFTWARE ELLER ÅPEN KILDEKODE KOMPONENTER

Uten hensyn til den forutgående tildelte begrensede lisensen, erkjenner du at PROGRAMVAREN kan inneholde IKKE OMFATTET PROGRAMVARE. Noe IKKE OMFATTET PROGRAMVARE kan være omfattet av “ÅPEN KILDEKODE PROGRAMVARELISENSER”. Dette skal bety enhver programvarelisens godkjent som en lisens av åpen kildekode av Open Source Initiative eller lisenser som etter sitt innhold er likt slike lisenser, inkludert, men ikke begrenset til enhver lisens, som krever at distributøren av programvaren gjør den tilgjengelig som åpen kildekode. Dersom og i den grad fremlegging er påkrevd, vennligst se oss.sony.net/Products/Linux eller andre SONY- nettsider for en liste over gjeldende ÅPEN KILKDEKODE KOMPONENTER som er inngår i PROMGRAMVAREN fra gang til gang og de gjeldende vilkår for bruk av disse. Slike vilkår kan endres av den aktuelle tredjeparten når som helst uten at dette medfører noe ansvar for deg. I den grad det er påkrevd etter lisensene som gjelder for IKKE OMFATTET PROGRAMVARE vil vilkårene i disse lisensene komme til anvendelse i stedet for vilkårene i denne AVTALEN. I den grad vilkårene i lisensene som kommer til anvendelse på IKKE OMFATTET PROGRAMVARE forbyr noen av restriksjonene i denne AVTALEN fra å gjelde for IKKE OMFATTET PROGRAMVARE, vil disse restriksjonene ikke gjelde for slik EKSKLUDERT PROGRAMVARE. Dersom vilkårene i slike lisenser som kommer til anvendelse på ÅPEN KILDEKODE KOMPONENTER krever at SONY setter frem et tilbud om å legge frem kildekode i forbindelse med PROGRAMVAREN, fremsetter SONY med dette et slikt tilbud.

BRUK AV PROGRAMVAREN SAMMEN MED OPPHAVSRETTSLIG BESKYTTET MATERIALE

Det kan være mulig å bruke PROGRAMVAREN for å se, lagre, behandle og bruke innhold skapt av deg eller tredjeparter. Slikt innhold kan være opphavsrettslig beskyttet eller underlagt andre lover eller avtaler om immaterielle rettigheter. Du samtykker til å bruke PROGRAMVAREN i henhold til slike lover og/eller avtaler. Du tilkjennegir og samtykker til at SONY kan gå til egnede tiltak for å beskytte opphavsretten i slikt innhold som er lagret, behandlet eller brukt av PROGRAMVAREN. Slike tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til, å telle hvor mange ganger du tar sikkerhetskopi eller gjenoppretter data ved hjelp at enkelte funksjoner i PROGRAMVAREN, nekte å gi samtykke til å gjenopprette data og heve denne AVTALEN dersom du bruker PROGRAMVAREN på en urettmessig måte.

INNHOLDSTJENESTER

VENNLIGST MERK AT PROGRAMVAREN KAN VÆRE DESIGNET FOR Å BLI BRUKT MED INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG GJENNOM EN ELLER FLERE INNHOLDSTJENESTER (“INNHOLDSTJENESTER”). BRUK AV TJENESTEN OG INNHOLDET ER UNDERLAGT VILKÅRENE SOM GJELDER FOR INNHOLDET I DEN AKTUELLE INNHOLDSTJENESTEN. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE VIL DIN RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN BEGRENSES.

Du tilkjennegir og samtykker til at særskilt innhold og tjenester som er gjort tilgjengelig ved hjelp av PROGRAMVAREN kan være levert av tredjeparter som SONY ikke har kontroll over. BRUK AV INNHOLDSTJENESTER KREVER INTERNETTILGANG. INNHOLDSTJENESTEN KAN AVSLUTTES NÅR SOM HELST.

INTERNETTILGANG OG TREDJEPARTSTJENESTER

Du tilkjennegir og samtykker til at tilgang til noe PROGRAMVARE kan kreve internettilgang som du alene er ansvarlig for. Videre er du alene ansvarlig for å betale vederlaget til tredjeparter i tilknytning til din internettilgang, inkludert, men ikke begrenset til internettjenesteleverandører eller oppkoblingstidskostnader. Drift av PROGRAMVAREN, kan være begrenset eller innskrenket avhengig av egenskapene, båndbredden eller de tekniske begrensningene til din internettilgang og tjenesteavtale. Tredjeparten som tilbyr slike tjenester er alene ansvarlig for levering, kvaliteten av og sikkerheten til internettilgangen.

EKSPORT OG ANDRE REGULERINGER

Du samtykker til å overholde alle aktuelle restriksjoner og reguleringer når det gjelder eksport og reeksport i det området eller landet du bor i og til ikke å overføre eller tillate overføring av PROGRAMVAREN til et forbudt land eller på annen måte bryte med slike restriksjoner eller reguleringer.

HØYRISIKO AKTIVITETER

PROGRAMVAREN har ikke høy toleranse for feil og er ikke konstruert, produsert eller beregnet for bruk eller videresalg som online-kontrollutstyr i farlige miljøer som krever feilfri drift, for eksempel kjernekraftverk, flynavigasjon eller kommunikasjonssystemer, kontroll av lufttrafikk, utstyr for gjenoppliving eller våpensystemer, hvor feil i PROGRAMVAREN kan føre til død, personskade eller alvorlig fysisk skade eller miljøskade ("HØYRISIKOAKTIVITETER"). SONY, alle TREDJEPARTSLEVERANDØRER og alle deres respektive tilknyttede selskap fraskriver seg uttrykkelig enhver uttrykkelig eller stilltiende garanti, forpliktelser eller vilkår om at PROGRAMVAREN er egnet for bruk ved HØYRISIKOAKTIVITETER.

UNNTAK FOR PROGRAMVAREGARANTI

Du anerkjenner og samtykker til at du bruker PROGRAMVAREN på egen risiko og at du alene er ansvarlig for bruken av PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN er levert “SOM DEN ER” uten garantier, forpliktelser eller vilkår.

SONY OG ENVER TREDJEPARTSLEVERANDØR (I det følgende avsnittet betegnes SONY og enhver TERDJEPARSTLEVERANDØR samlet som “SONY”) FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ANSVARET FOR ALLE UTTRYKKELIGE ELLER STILLTIENDE GARANTIER, FORPLIKTELSER ELLER VILKÅR, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-MISLIGHOLD ELLER EGNETHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL. SONY GARANTERER IKKE ELLER SETTER IKKE SOM VILKÅR ELLER FREMSTILLER DET (A) SOM AT FUNKSJONALITETEN I PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DINE BEHOV ELLER AT DEN DEN VIL VÆRE OPPDATERT, (B) AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE RIKTIG ELLER FEILFRI ELLER AT FEIL VIL BLI RETTET, (C) AT PROGRAMVAREN IKKE VIL SKADE ANNEN SOFTWARE, HARDWARE ELLER DATA, (D) AT NOEN PROGRAMVARE, NETTVERKSTJENESTE (INKLUDERT INTERNETT) ELLER PRODUKT (ANDRE ENN PROGRAMVAREN) SOM PROGRAMVAREN ER AVHENGIG AV FOR Å FUNGERE UAVBRUTT ELLER UENDRET VIL VÆRE TILGJENGELIG, OG (E) NÅR DET GJELDER BRUKEN ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV PROGRAMVAREN OG DENS RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANDRE MÅTER.

IKKE NOE/NOEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD FRA SONY ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR SONY SKAL DANNE GRUNNLAG FOR EN GARANTI, PLIKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE UTVIDE ANVENDELSESOMRÅDET TIL DENNE BESTEMMELSEN OM GARANTI. DERSOM PROGRAMVAREN VISER SEG Å VÆRE DEFEKT SKAL DU TA HELE KOSTNADEN VED NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER RETTING. I JURISDIKSJONER DER SLIK UNNTAK FRA STILLTIENDE GARANTIER IKKE ER TILATT FÅR DISSE UNNTAKENE IKKE ANVENDELSE FOR DEG.

ANSVARSBEGRENSNING

SONY OG TREDJEPARTSLEVERANDØRENE (I det følgende avsnittet betegnes SONY og enhver TREDJEPARTSLEVERANDØR samlet som “SONY”) SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOE TILFELDIG ELLER INDIREKTE TAP SOM FØLGE AV BRUDD PÅ NOEN UTTALT ELLER STILLTIENDE GARANTI, KONTRAKTSBRUDD, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR, ULOVFESTET RETT ELLER NOEN ANNEN RETTSREGEL SOM GJELDER FOR PROGRAMVAREN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSENT TIL ERSTATING FOR TAP AV FORTJENESTE, TAP AV OMSETNING, TAP AV DATA, TAP AV BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER NOEN TILKNYTTET HARDWARE, NEDETID OG BRUKERTID, SELV OM NOEN AV DEM HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIKE TAP KAN OPPSTÅ. UANSETT SKAL HVER ENKELTS OG DET SAMLEDE ANSVARET UNDER DENNE BESTEMMELSEN I DENNE AVTALEN VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER BETALT FOR PRODUKTET. I JURISDIKSJONER DER UNNTAK FOR ELLER BEGRENSNING I INDIREKTE ELLER TILFELDIG TAP IKKE ER TILLATT GJELDER IKKE BEGRENSNINGENE OVER FOR DEG.

SAMTYKKE TIL BRUK AV IKKE-PERSONLIG INFORMASJON, STEDSDATA OG DATASIKKERHET

Du anerkjenner og samtykker til at SONY og dets tilknyttede selskap, samarbeidspartnere og agenter kan lese, samle, overføre, prosessere og lagre særskilt informasjon som er samlet fra PROGRAMVAREN, inkludert men ikke begrenset til informasjon om (i) PROGRAMVAREN og (ii) programvareapplikasjoner, innhold og eksterne enheter som virker med ditt UTSTYR og PROGRAMVAREN (“Informasjon”). Informasjon inkluderer, men er ikke begrenset til: (1) unike identifikatorer knyttet til enheten og dets komponenter; (2) UTSTYRETs, PROGRAMVARENs, og dets komponenters yteevne; (3) konfigurasjon av UTSTYRET, PROGRAMVAREN og programvareapplikasjoner, innhold og ytre eksternt utstyr som samhandler med UTSTYRET og PROGRAMVAREN; (4) bruken og hyppigheten av bruken av funksjonene av (x) PROGRAMVAREN og (y) programvareapplikasjoner, innhold, og eksternt utstyr som samhandler med PROGRAMVAREN; og (5) stedsdata, som angitt under. SONY og selskapets tilknyttede selskap, partnere og agenter kan, i henhold til gjeldende lovgivning, bruke og legge frem informasjon for å forbedre produktene og tjenestene eller for å levere produkter eller tjenester til deg. Slik bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: (a) administrasjon av funksjonaliteten i PROGRAMVAREN; (b) å forbedre, betjene, oppdatere eller oppgradere PROGRAMVAREN; (c) forbedre, utvikle og forsterke SONYs eller andre parters nåværende og fremtidige produkter og tjenester; (d) å gi deg informasjon om produktene og tjenestene som SONY og andre parter tilbyr; (e) sørge for overholdelse av gjeldende lover og reguleringer; og (f) i den grad det er tilbudt, levere SONYs og andres stedsbaserte tjenester til deg, som angitt under. I tillegg beholder SONY retten til å bruke informasjon til å beskytte seg selv og tredjeparter mot ulovlige, kriminelle eller skadelige handlinger.

Enkelte tjenester som er tilgjengelige gjennom PROGRAMVAREN, kan være avhengig av stedsinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, den geografiske plasseringen av UTSTYRET. Du anerkjenner at Sony, TREDJEPARTSLEVERANDØRER eller deres partnere kan samle, arkivere, behandle og bruke slike lokaliseringsdata i den hensikt å tilby slike tjenester, og at slike tjenester er underlagt SONYs eller slik tredjeparts retningslinjer om personvern. Ved å bruke slike tjenester, samtykker du i at du har gjennomgått retningslinjene som gjelder for slike tjenester og du samtykker til slike aktiviteter.

SONY, dets tilknyttede selskaper, partnere og agenter vil ikke med hensikt bruke informasjon til å identifisere eieren eller brukeren av PROGRAMVAREN uten din viten eller samtykke. All bruk av informasjon vil være i henhold til SONYs eller tredjeparts retningslinjer om personvern. Vennligst ta kontakt via gjeldende kontaktadresse for hvert område eller land for tilgang til SONYs nåværende retningslinjer for personvern.

Vennligst kontakt relevante tredjeparter for personvernretningslinjer som gjelder for informasjon som kan brukes til å identifisere personer eller annen informasjon du skaffer til veie når du bruker eller får tilgang til tredjeparters programvare eller tjenester.

Informasjon kan behandles, lagres eller overføres til SONY, dets tilknyttede selskap eller agenter som er lokalisert i land utenfor landet du bor i. For de tilfeller nasjonale lover om databeskyttelse og personvern i det enkelte land ikke gir samme grad av beskyttelse som i ditt hjemland, kan du ha færre juridiske rettigheter når det gjelder informasjon som behandles og lagres i, eller overføres til, slike land. SONY vil i rimelig grad iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å hindre uautorisert tilgang til eller utlevering av informasjon, uten å garantere at dette vil eliminere enhver risiko for misbruk av slik informasjon.

AUTOMATISK OPPDATERING

Fra tid til annen kan SONY og TREDJEPARTSLEVEARANDØRER automatisk oppdatere eller på annen måte modifisere PROGRAMVAREN, inkludert, men ikke begrenset til, for det formål å forbedre sikkerhetsfunksjoner, rette feil og forbedre funksjoner, når du samhandler med SONYs eller tredjeparts servere eller på andre tidspunkt. Slike oppdateringer eller modifikasjoner kan slette eller forandre egenskapene til funksjoner eller andre deler av PROGRAMVAREN, inkludert, men ikke begrenset til, funksjoner som du er avhengig av. Du anerkjenner og samtykker til at slike aktiviteter kan finne sted når det passer for SONY og at SONY kan sette som vilkår for fortsatt bruk av PROMGRAMVAREN at du installerer eller aksepterer slik oppdatering eller modifikasjon. Enhver oppdatering eller endring skal anses for å være, og skal bli en del av, PROGRAMVAREN med hensyn til denne AVTALEN. Ved å akseptere denne AVTALEN, samtykker du samtidig til slike oppdateringer/endringer.

HELE AVTALEN, FRASKRIVELSE OG DELVIS HÅNDHEVING

Denne AVTALEN og SONYs personvernretningslinjer, som er rettet og endret fra tid til annen, utgjør sammen hele avtalen mellom deg og SONY når det gjelder PROGRAMVAREN. Det tilfellet at SONY ikke håndhever en rettighet eller bestemmelse i denne AVTALEN utgjør ikke en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Dersom noen del av denne AVTALEN blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller uten rettskraft, skal den delen håndheves så langt som mulig for å nå formålet med denne AVTALEN. Dette har ingen virkning på AVTALENs øvrige deler, som fortsatt vil være i kraft.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

FNs “Convention on Contracts for the International Sale of Goods” skal ikke gjelde for denne AVTALEN. Ved lovkonflikt skal denne AVTALEN reguleres av japansk rett. Tokyo District Court i Japan skal være verneting ved tvister om denne avtalen. Partene samtykker herved til vernetinget og anerkjenner domsmyndigheten til japanske domstoler.

RIMELIGE RETTSMIDLER

Uten hensyn til bestemmelser i denne AVTALEN som sier det motsatte, anerkjenner du og aksepterer at ethvert brudd på eller unnlatelse av å overholde denne AVTALEN vil påføre SONY uopprettelig skade som ikke kan rettes opp ved økonomisk erstatning. Du samtykker til at SONY kan gå til midlertidig forføyning eller benytte ethvert rettsmiddel som SONY finner nødvendig eller egnet i slike omstendigheter. Dersom SONY etter eget skjønn mener at du opptrer i strid med eller har til hensikt å opptre i strid med denne AVTALEN kan SONY benytte ethvert rettslig eller teknisk hjelpemiddel for å hindre brudd på/eller håndheve denne AVTALEN, inkludert, men ikke begrenset til, umiddelbar oppsigelse av din rett til å bruke PROGRAMVAREN. Disse botemidlene kommer i tillegg til andre botemidler SONY har i henhold til lov, ulovfestede erstatningsregler eller kontrakt.

OPPSIGELSE

SONY kan si opp denne AVTALEN dersom du ikke overholder dens bestemmelser, uten at det påvirker SONYs øvrige rettigheter. I tilfellet av oppsigelse, skal du: (i) avslutte bruken av, og ødelegge alle kopier av PROGRAMVAREN; (ii) oppfylle vilkårene under i bestemmelsen “Ansvar for Konto”.

ENDRINGER

SONY FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN ETTER EGET SKJØNN VED Å OFFENTLIGGJØRE EN NOTIS PÅ EN AV SONYS NETTSIDER, INFORMERE OM DETTE VED Å SENDE E-POST TIL DEN E-POSTADRESSEN SOM DU HAR OPPGITT, GI VARSEL OM DETTE SOM EN DEL AV PROSESSEN DER DU FÅR OPPGRADERINGER/OPPDATERINGER ELLER VED Å GI MELDING PÅ ANDRE LOVLIGE MÅTER. Dersom du ikke samtykker til endringene må du straks kontakte SONY for nærmere informasjon. Dersom du fortsetter å bruke PROGRAMVAREN etter datoen for varsel om endringer vil bruken være å betrakte som et samtykke til endringene.

BEGUNSTIGEDE TREDJEPARTER

TREDJEPARTSLEVERANDØRene er begunstigede tredjeparter og har rett til å håndheve enhver bestemmelse i denne AVTALEN i tilknytning til PROGRAMVARE som en slik part har rettighetene til.

ANSVAR FOR KONTO

Dersom du leverer tilbake UTSTYRET til kjøpestedet, selger eller på annen måte overfører rettighetene til UTSTYRET, eller dersom denne AVTALEN blir sagt opp, er du ansvarlig for og må avinstallere PROGRAMVAREN fra UTSTYRET og slette alle kontoer du har opprettet på UTSTYRET eller som er tilgjengelige ved hjelp av PROGRAMVAREN. Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten knyttet til enhver konto du har hos SONY eller tredjeparter eller ethvert brukernavn og passord som er tilknyttet DIN BRUK av UTSTYRET.

Dersom du har spørsmål om denne AVTALEN kan du kontakte SONY skriftlig ved den kontaktadressen som gjelder for det enkelte område eller land.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT DIRECTX END USER RUNTIME

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
* updates,
* supplements,
* Internet-based services, and
* support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.
If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the software on your devices.
2. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. You may not * work around any technical limitations in the software;
* reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;
* make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
* publish the software for others to copy;
* rent, lease or lend the software;
* transfer the software or this agreement to any third party; or
* use the software for commercial software hosting services.
3. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software.
4. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for your internal, reference purposes.
5. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
6. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.
7. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support services.
8. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b. Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.
9. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.
10. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS UNDER YOUR LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
11. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES.
This limitation applies to
* anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and
* claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.

Installasjonsprosedyre

  1. Last ned PlayMemories Home Downloader (PMH_Downloader.exe) til en plassering du velger, for eksempel skrivebordet, og dobbeltklikk på den nedlastede filen for å åpne den.
  2. Slå på kameraet du vil bruke og koble det til datamaskinen med en USB-kabel. Når tilkoblingen er etablert, klikker du [Neste]. Installasjonsprogrammet for PlayMemories Home lastes ned fra internett og startes.
  3. Når [Velkommen til installasjonsprogrammet for PlayMemories Home] vises, klikker du [Neste] og følger instruksjonene på skjermen for å installere PlayMemories Home.

Når du oppdaterer fra en tidligere versjon enn 6.0, vil enkelte funksjoner ikke lenger være tilgjengelige.
Se innholdet i Merknad om oppdatering for mer informasjon.

Nedlastingstjenesten for PlayMemories Home-versjon 5.5 (32-biters OS-versjon) ble avsluttet 31. mars 2020.
Nedlastingstjenesten for Action Cam Movie Creator ble avsluttet 31. mars 2022.

Følgende enheter støttes ikke:
ILCE-1, ILCE-9M3, ILCE-7RM5, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7CR, ILCE-7CM2, ILCE-7C, ZV-E1, ILCE-6700, ZV-E10, ZV-1F, ZV-1M2, ILME-FX6, ILME-FX30, ILME-FX3

PlayMemories Home-støtte her

Anbefalt datamiljø her

PlayMemories Home Frequently Asked Questions here

Last ned Mac-versjon her

Nyheter

Sorter bilder etter dine preferanser

Selv om et stort antall bilder importeres, kan bilde/videoer vises i en ren liste sortert etter kameraet eller objektivet de ble tatt med. Listen som vises kan brukes istedenfor mappevisninger, noe som gjør det lett å finne bilder.

[Importer/Eksporter]

Praktisk for lagring og distribuering av data

I tillegg til å importere/eksportere bilder og videoer
kan du opprette en plate og skrive ut.

[Rediger/Stillbilde]

Grunnleggende redigeringsfunksjoner medfølger

Korrigering av rød øyerefleks og beskjæring av bilder, klipping og sammenslåing av videoer og
oppretting av stillbilder fra video kan enkelt utføres.

[Rediger/Video]

Enkel oppretting av flervisningsvideo

Du kan opprette flervisningsvideo ved å sette sammen
bildene fra opptil 4 kameraer på én skjerm.

※Avhengig av land eller region kan det hende at denne funksjonen ikke kan brukes.