Met PlayMemories Home van Sony kunt u foto's en video's op uw pc beheren en bewerken.

Gratis

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

BELANGRIJK:

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“OVEREENKOMST”) ZORGVULDIG DOOR ALVORENS DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

Deze Overeenkomst is een juridische overeenkomst tussen u en Sony Corporation (“Sony”). Deze Overeenkomst bepaalt uw rechten en verplichtingen met betrekking tot de PlayMemories Home software van Sony en/of haar derde-licentiegevers (met inbegrip van Sony’s gelieerde ondernemingen) en hun respectieve gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de “Derde-leveranciers”), alsmede door Sony verstrekte updates/upgrades, gedrukte, online of andere elektronische documentatie voor die software, en door middel van die software gecreëerde gegevensbestanden (gezamenlijk de “Software”).

Onverminderd het voorgaande geldt voor software in de Software die onder een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers valt (met inbegrip van maar niet beperkt tot een GNU General Public License en Lesser/Library General Public License), dat hierop de betreffende afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers en niet deze Overeenkomst van toepassing is, voor zover die afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers dat vereist (“Uitgesloten Software”).

SOFTWARELICENTIE

De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De Software is beschermd op grond van het auteursrecht en andere wetten en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom.

AUTEURSRECHT

Alle (eigendoms)rechten op de Software (met inbegrip van maar niet beperkt tot in de Software opgenomen afbeeldingen, foto’s, animaties, video, audio, muziek, tekst en ‘applets’) berusten bij Sony of een of meerdere Derde-leveranciers.

LICENTIEVERLENING

Sony verleent u een beperkte licentie om de Software uitsluitend in samenhang met uw compatibele apparaat (“Apparaat”) te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Sony en de Derde-leveranciers behouden zich uitdrukkelijk alle (eigendoms)rechten en belangen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele-eigendomsrechten) op en bij de Software voor die niet door deze Overeenkomst specifiek aan u toe worden gekend.

VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN

Het is u niet toegestaan de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, aan te passen, te herdistribueren, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren, te trachten de broncode te achterhalen, noch om afgeleide werken van de Software te creëren, tenzij dergelijke afgeleide werken doelbewust door de Software mogelijk worden gemaakt. Het is u niet toegestaan een Digital Rights Management-functionaliteit van de Software te wijzigen of ermee te knoeien. Het is u niet toegestaan functies of beschermingen van de Software of functioneel aan de Software gekoppelde mechanismen te omzeilen, te wijzigen of uit te schakelen. Het is u niet toegestaan afzonderlijke onderdelen van de Software te scheiden om deze op meer dan één Apparaat te gebruiken, tenzij Sony daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is u niet toegestaan merken of vermeldingen op de Software te verwijderen, te wijzigen, te verbergen of onleesbaar te maken. Het is u niet toegestaan de Software te delen, te distribueren, te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te cederen, over te dragen of te verkopen. De software, netwerkdiensten of andere producten dan de Software waarvan het functioneren van de Software afhankelijk is, kunnen naar goeddunken van de leveranciers (softwareleveranciers, dienstverleners of Sony) worden onderbroken of gestaakt. Sony en deze leveranciers garanderen niet dat de Software, netwerkdiensten, content of andere producten beschikbaar zullen blijven of dat deze zonder onderbreking of wijziging zullen functioneren.

UITGESLOTEN SOFTWARE EN OPEN-SOURCE-COMPONENTEN

Onverminderd de voorgaande beperkte licentieverlening erkent u dat er Uitgesloten Software in de Software kan zijn opgenomen. Bepaalde Uitgesloten Software kan onder open-source-softwarelicenties vallen (“Open-source-componenten”), dat wil zeggen: alle softwarelicenties die door het Open Source Initiative als open-source-licenties zijn goedgekeurd of daarmee in wezen vergelijkbaar zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot licenties die, als voorwaarde voor distributie van de software waarop die licentie van toepassing is, bepalen dat de distributeur de software in broncodevorm beschikbaar dient te stellen. Indien en voor zover openbaarmaking vereist is, verwijzen wij u naar oss.sony.net/Products/Linux of een andere door Sony aangewezen website voor een lijst van Open-source-componenten die op enig moment in de Software kunnen zijn opgenomen en voor de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik daarvan. Die voorwaarden kunnen te allen tijde door de desbetreffende derde worden gewijzigd zonder jegens u aansprakelijk te zijn. Voor zover vereist door de licenties waar Uitgesloten Software onder valt, zijn de voorwaarden van die licenties van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Voor zover de voorwaarden van de licenties voor Uitgesloten Software (een van de) beperkingen in deze Overeenkomst met betrekking tot die Uitgesloten Software verbieden, zijn die beperkingen niet van toepassing op die Uitgesloten Software. Voor zover de voorwaarden van de licenties voor Open-source-componenten bepalen dat Sony een aanbod dient te doen om de broncode te verstrekken in verband met de Software, wordt dat aanbod hierbij gedaan.

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN SAMENHANG MET AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL

Het is mogelijk dat u de Software kunt gebruiken om door u en/of derden gecreëerde content te bekijken, op te slaan, te verwerken en/of te gebruiken. Dergelijke content kan beschermd zijn op grond van het auteursrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendom en/of overeenkomsten. U stemt ermee in de Software uitsluitend te gebruiken overeenkomstig alle wetten en overeenkomsten die op dergelijke content van toepassing zijn. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat Sony passende maatregelen kan treffen om het auteursrecht op door de Software opgeslagen, verwerkte of gebruikte content te beschermen. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer omvatten: het bijhouden van de frequentie van uw backup en herstel via bepaalde functies van de Software, het afslaan van een verzoek van u om gebruik te kunnen maken van gegevensherstel, en beëindiging van deze Overeenkomst indien u de Software onrechtmatig gebruikt.

CONTENT SERVICE

WIJ WIJZEN EROP DAT DE SOFTWARE BEDOELD KAN ZIJN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS VIA EEN OF MEERDERE CONTENT SERVICES (“CONTENT SERVICE”). OP HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJKE SERVICE EN DIE CONTENT ZIJN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DIE CONTENT SERVICE VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DIE VOORWAARDEN, GELDEN ER BEPERKINGEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat bepaalde content en diensten die via de Software beschikbaar zijn, kunnen worden geleverd door derden waar Sony geen zeggenschap over heeft. VOOR HET GEBRUIK VAN DE CONTENT SERVICE IS EEN INTERNETVERBINDING VEREIST. DE CONTENT SERVICE KAN TE ALLEN TIJDE WORDEN GESTAAKT.

INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN DERDEN

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat er een internetverbinding vereist kan zijn voor de toegang tot bepaalde functies van de Software en dat u hiervoor als enige verantwoordelijk bent. Ook bent u als enige verantwoordelijk voor het voldoen van de verschuldigde vergoedingen aan derden in verband met uw internetaansluiting, met inbegrip van maar niet beperkt tot abonnements- en gebruikskosten. Afhankelijk van de capaciteit, bandbreedte of technische beperkingen van uw internetverbinding en internetdienst kunnen er beperkingen zijn met betrekking tot de werking van de Software. De levering, kwaliteit en beveiliging van deze internetverbinding zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze dienst.

EXPORT- EN ANDERE REGELGEVING

U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle beperkingen en regels ten aanzien van (weder)uitvoer die van toepassing zijn in het gebied of land waar u woont, en dat u de Software niet zult overdragen of toestemming zult geven voor de overdracht ervan naar een verboden land of op een andere wijze die in strijd is met dergelijke beperkingen of regelgeving.

RISICOVOLLE ACTIVITEITEN

De Software is niet fouttolerant en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld om te worden gebruikt of wederverkocht als online-bedieningsapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar een ‘fail-safe’-werking noodzakelijk is, zoals nucleaire voorzieningen, luchtvaartnavigatie- en communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, levensreddende apparatuur of wapensystemen, waarbij een storing in de Software kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade (“Risicovolle activiteiten”). Sony, elk van de Derde-leveranciers en elk van hun respectieve gelieerde ondernemingen wijzen specifiek elke expliciete of impliciete garantie, verplichting of voorwaarde inzake geschiktheid voor Risicovolle activiteiten van de hand.

UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het gebruik van de Software geheel voor eigen risico is en dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Software. De Software wordt “as is” geleverd, zonder enige garantie, verplichting of voorwaarde.

SONY EN ELK VAN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden Sony en elk van de Derde-leveranciers gezamenlijk aangeduid als “SONY”) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY VERSTREKT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (A) DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF GEACTUALISEERD ZULLEN WORDEN, (B) DAT DE SOFTWARE CORRECT OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN OF DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, (C) DAT DE SOFTWARE GEEN SCHADE ZAL TOEBRENGEN AAN ANDERE SOFTWARE, HARDWARE OF GEGEVENS, (D) DAT SOFTWAREPROGRAMMA’S, NETWERKDIENSTEN (MET INBEGRIP VAN INTERNET) OF PRODUCTEN (ANDERS DAN DE SOFTWARE) WAAR DE WERKING VAN DE SOFTWARE VAN AFHANKELIJK IS, BESCHIKBAAR ZULLEN BLIJVEN OF ONONDERBROKEN OF ONGEWIJZIGD ZULLEN BLIJVEN FUNCTIONEREN, EN (E) TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

DOOR SONY OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY VERSTREKTE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN VORMEN NIMMER EEN GARANTIE, VERPLICHTING OF VOORWAARDE EN VERGROTEN OP GEEN ENKELE WIJZE DE REIKWIJDTE VAN DEZE GARANTIE. INDIEN DE SOFTWARE GEBREKEN BLIJKT TE VERTONEN, KOMEN DE KOSTEN VAN EVENTUEEL NOODZAKELIJK(E) ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE GEHEEL VOOR UW REKENING. IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM IMPLICIETE GARANTIES UIT TE SLUITEN; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DEZE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

SONY EN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden Sony en elk van de Derde-leveranciers gezamenlijk aangeduid als “SONY”) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, TOEREKENBARE TEKORTKOMING, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSDERVING TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE HARDWARE, DOWNTIME EN GEBRUIKERSTIJD, OOK ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE(VERGOEDING). IN IEDER GEVAL IS HUN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID INGEVOLGE ENIGE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT FEITELIJK VOOR HET PRODUCT IS BETAALD. IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN OM BEDRIJFS- OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN; DAAROM IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS, LOCATIEGEGEVENS, GEGEVENSBEVEILIGING

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat Sony en haar gelieerde ondernemingen, partners en agenten bepaalde uit de Software afkomstige gegevens kunnen lezen, verzamelen, overdragen, verwerken en opslaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens over (i) de Software en (ii) de softwareapplicaties, content en randapparaten die met uw Apparaat en de Software communiceren (“Gegevens”). Onder Gegevens worden onder meer verstaan: (1) unieke identificatienummers met betrekking tot uw Apparaat en de onderdelen daarvan; (2) de prestaties van het Apparaat, de Software en de onderdelen daarvan; (3) configuraties van uw Apparaat, de Software en de softwareapplicaties, content en randapparaten die met het Apparaat en de Software communiceren; (4) gebruik en gebruiksfrequentie van de functies van (x) de Software en (y) de softwareapplicaties, content en randapparaten die met de Software communiceren; en (5) locatiegegevens zoals hieronder vermeld. Sony en haar gelieerde ondernemingen, partners en agenten kunnen Gegevens gebruiken en openbaar maken, conform de geldende wetgeving, om hun producten en diensten te verbeteren of producten of diensten aan u te leveren. Gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor: (a) het uitvoeren van de functionaliteiten van de Software; (b) het verbeteren, onderhouden, bijwerken of upgraden van de Software; (c) het verbeteren en ontwikkelen van bestaande en toekomstige producten en diensten van Sony en anderen; (d) het aan u verstrekken van informatie over de door Sony en anderen aangeboden producten en diensten; (e) het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving; en (f) voor zover aangeboden, het aan u leveren van locatiegebonden diensten van Sony en andere partijen, zoals hieronder vermeld. Daarnaast behoudt Sony zich het recht voor om Gegevens te gebruiken om zichzelf en derden te beschermen tegen illegaal, crimineel of schadelijk gedrag.

Bepaalde diensten die via de Software beschikbaar zijn, kunnen afhankelijk zijn van locatiegegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geografische locatie van het Apparaat. U bent ervan op de hoogte dat Sony, de Derde-leveranciers of hun partners dergelijke locatiegegevens kunnen verzamelen, archiveren, verwerken en gebruiken voor het verlenen van dergelijke diensten en dat op deze diensten het privacybeleid van Sony of de betreffende derden van toepassing is. Door gebruik te maken van dergelijke diensten, geeft u aan dat u het privacybeleid met betrekking tot die diensten hebt gelezen en instemt met dergelijke activiteiten.

Sony, haar gelieerde ondernemingen, partners en agenten zullen Gegevens niet doelbewust gebruiken om, zonder uw medeweten of toestemming, de identiteit van de eigenaar of gebruiker van de Software te achterhalen. Het gebruik van Gegevens geschiedt overeenkomstig het privacybeleid van Sony of de betreffende derde. Het huidige privacybeleid van Sony kunt u opvragen via het contactadres voor uw gebied of land.

Het privacybeleid met betrekking tot persoonlijk herleidbare en andere gegevens die u verstrekt bij het gebruik van software of diensten van derden, kunt u opvragen bij de betreffende derden.

Gegevens kunnen worden verwerkt, opgeslagen of overgedragen aan Sony, haar gelieerde ondernemingen of agenten die zijn gevestigd in een ander land dan het land waar u woont. Het kan zijn dat de gegevensbeschermings- en privacywetgeving in bepaalde landen niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als in uw eigen land en dat u minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot Gegevens die worden verwerkt en opgeslagen in of overdragen naar die landen. Sony zal zich redelijkerwijs inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om onbevoegde toegang tot of openbaarmaking van Gegevens te voorkomen, maar garandeert niet dat het risico van misbruik van Gegevens volledig kan worden uitgesloten.

AUTOMATISCHE UPDATE

Sony of Derde-leveranciers kunnen de Software van tijd tot tijd automatisch updaten of anderszins wijzigen – onder meer voor het aanscherpen van beveiligingsfuncties, het corrigeren van fouten en het verbeteren van functies – wanneer u met de servers van Sony of derden communiceert of op andere wijze. Door dergelijke updates of wijzigingen kunnen features of andere aspecten van de Software worden verwijderd of van karakter veranderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot functies waar u op vertrouwt. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat degelijke activiteiten geheel naar goeddunken van Sony kunnen plaatsvinden en dat Sony aan het verdere gebruik van de Software de voorwaarde kan verbinden dat u de betreffende update of wijziging volledig moet installeren of accepteren. Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden eventuele updates/wijzigingen geacht deel uit te maken van de Software. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, stemt u in met dergelijke updates/wijzigingen.

GEHELE OVEREENKOMST, AFSTAND, GELDIGHEID BEPALINGEN

Deze Overeenkomst en Sony’s privacybeleid, elk zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangepast, vormen samen de gehele overeenkomst tussen u en Sony met betrekking tot de Software. Indien Sony een recht of een bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, wordt daarmee geen afstand gedaan van dat recht of die bepaling. Indien enig gedeelte van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt verklaard, wordt die bepaling voor zover toegestaan ten uitvoer gelegd teneinde de strekking van deze Overeenkomst te handhaven en blijven de overige gedeelten onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze Overeenkomst. Op deze Overeenkomst is Japans recht van toepassing, met uitzondering van de internationale verwijzingsregels. Geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Tokio, Japan, en partijen stemmen hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van die rechter.

RECHTSMIDDELEN

Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst bent u ermee bekend en stemt u ermee in dat schending of niet-nakoming van deze Overeenkomst door u onherstelbare schade kan opleveren voor Sony waarvoor een financiële schadevergoeding niet afdoende zou zijn, en u stemt ermee in dat Sony in dergelijke gevallen gerechtigd is die voorlopige voorzieningen aan te vragen die Sony noodzakelijk of passend acht. Sony kan ook juridische en technische maatregelen nemen om schending van deze Overeenkomst te voorkomen en/of de naleving van deze Overeenkomst af te dwingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de Software, indien Sony naar eigen goeddunken oordeelt dat u deze Overeenkomst schendt of zult gaan schenden. Deze maatregelen gelden naast andere rechtsmiddelen die Sony in of buiten rechte of contractueel ter beschikking staan.

BEËINDIGING

Onverminderd haar overige rechten kan Sony deze Overeenkomst beëindigen indien u een of meerdere voorwaarden hiervan niet naleeft. In dat geval dient u (i) het gebruik van de Software volledig te staken en eventuele kopieën van de Software te vernietigen; (ii) te voldoen aan de voorschriften in de onderstaande paragraaf getiteld “Uw verplichtingen inzake accounts”.

WIJZIGING

SONY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE WIJZIGEN DOOR EEN KENNISGEVING HIEROMTRENT OP EEN DOOR SONY AANGEWEZEN WEBSITE TE PLAATSEN, PER E-MAIL NAAR EEN DOOR U OPGEGEVEN E-MAILADRES TE STUREN, TE VERSTREKKEN TIJDENS HET INSTALLEREN VAN UPGRADES/UPDATES, OF DOOR MIDDEL VAN EEN ANDERE WETTELIJK ERKENDE VORM VAN KENNISGEVING. Indien u niet instemt met de wijziging, dient u onmiddellijk contact op te nemen met Sony voor instructies. Wanneer u de Software na de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving blijft gebruiken, betekent dit dat u zich aan deze wijziging gebonden acht.

DERDE-BEGUNSTIGDEN

Iedere Derde-leverancier is een uitdrukkelijk beoogde derde-begunstigde en heeft het recht om naleving van iedere bepaling van deze Overeenkomst met betrekking tot de Software van die partij af te dwingen.

UW VERPLICHTINGEN INZAKE ACCOUNTS

Indien u uw Apparaat terugbrengt naar de plaats van aankoop, verkoopt of anderszins overdraagt, of indien deze Overeenkomst wordt beëindigd, bent u verantwoordelijk voor en verplicht tot het deïnstalleren van de Software en het verwijderen van alle accounts die u op het Apparaat hebt aangemaakt of die via de Software toegankelijk zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van accounts die u bij Sony of bij derden hebt en voor gebruikersnamen en wachtwoorden in verband met uw gebruik van het Apparaat.

Mocht u vragen hebben over deze Overeenkomst, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Sony via het contactadres voor uw gebied of land.

Copyright © 2012 Sony Corporation

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT DIRECTX END USER RUNTIME

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
* updates,
* supplements,
* Internet-based services, and
* support services
for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.
If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the software on your devices.
2. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. You may not * work around any technical limitations in the software;
* reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;
* make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
* publish the software for others to copy;
* rent, lease or lend the software;
* transfer the software or this agreement to any third party; or
* use the software for commercial software hosting services.
3. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to reinstall the software.
4. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may copy and use the documentation for your internal, reference purposes.
5. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.
6. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for it.
7. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support services.
8. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims, including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b. Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that country apply.
9. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you acquired the software. This agreement does not change your rights under the laws of your country if the laws of your country do not permit it to do so.
10. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS UNDER YOUR LOCAL LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
11. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES.
This limitation applies to
* anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third party programs; and
* claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability, negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.
It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply to you because your country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.

Installatieprocedure

  1. Download PlayMemories Home Downloader (PMH_Downloader.exe) naar een gewenste locatie, zoals het bureaublad, en dubbelklik op het gedownloade bestand om het te openen.
  2. Schakel de camera in die u wilt gebruiken en sluit deze met behulp van een USB-kabel aan op de computer. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, klikt u op [Volgende]. Het installatieprogramma PlayMemories Home wordt vanaf het internet gedownload en opgestart.
  3. Wanneer [Welkom bij het PlayMemories Home-installatieprogramma] wordt afgebeeld, klikt u op [Volgende] en volgt u de instructies die op het scherm worden afgebeeld om PlayMemories Home te installeren.

Wanneer u een lagere versie dan 6.0 bijwerkt, zijn bepaalde functies niet langer beschikbaar.
Zie de Kennisgeving van update-inhoud voor meer informatie.

PlayMemories Home versie 5.5 (32-bits versie van het besturingssysteem) is na 31 maart 2020 niet meer beschikbaar om te downloaden.
Action Cam Movie Creator is na 31 maart 2022 niet meer beschikbaar om te downloaden.

De volgende apparaten worden niet ondersteund:
ILCE-1, ILCE-9M3, ILCE-7RM5, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILCE-7CR, ILCE-7CM2, ILCE-7C, ZV-E1, ILCE-6700, ZV-E10, ZV-1F, ZV-1M2, ILME-FX6, ILME-FX30, ILME-FX3

Hier vindt u ondersteuning voor PlayMemories Home

Aanbevolen computeromgeving hier

PlayMemories Home Frequently Asked Questions here

Download Mac-versie hier

Wat is er nieuw

Sorteer foto's op uw voorkeuren

Zelfs als een groot aantal foto's wordt geïmporteerd, kunnen foto's/video's worden weergegeven in een opgeruimde lijst die is ingedeeld op de camera of het objectief waarmee ze zijn (op)genomen. De lijstweergave kan worden gebruikt in plaats van mapweergaven, zodat u foto's gemakkelijk kunt vinden.

[Importeren/Exporteren]

Handig voor het opslaan en distribueren van gegevens

U kunt foto's en video's niet alleen importeren en exporteren,
maar ook de schijf maken en afdrukken.

[Bewerken/Foto]

Eenvoudige meegeleverde bewerkingsfuncties

Rode ogen corrigeren en bijsnijden, snijden en samenvoegen van video's, en
foto's uit een video maken zijn eenvoudig uitvoerbaar.

[Bewerken/Video]

Eenvoudig video's met meerdere weergaven maken

U kunt een video met meerdere weergaven maken door
de beelden van maximaal 4 camera's op een enkel scherm te combineren.

※Afhankelijk van uw land of regio kan er een functie zijn die u niet kunt gebruiken.